اتحادهای جبری

اتحادهای جبری

اتحادهای جبری

==

۱-مقدمه(تعریف اتحاد)  

 ۲-انواع اتحاد

                     ۲-۱)اتحاد مربع مجموع دو جمله   (اتحاد اول)  

                     ۲-۲)اتحاد مربع تفاضل دوجمله  (اتحاد دوم)   

                     ۲-۳)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع وتفاضل دوجمله  

                     ۲-۴)اتحاد مربع سه جمله  

                     ۲-۵)اتحاد مزدوج  

                     ۲-۶)اتحاد جمله ی مشترک  

                     ۲-۷)اتحاد مجموع وتفاضل مکعبات دو جمله   

                     ۲-۸)اتحاد مکعب مجموع وتفاضل دو جمله   

                     ۲-۹)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله  

                     ۲-۱۰)اتحاد اولر ونتایج آن   

                    ۲-۱۱)تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله    

                    ۲-۱۲)اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن

                                         ۲-۱۲-۱)بسط دو جمله ای نیوتن  

                                         ۲-۱۲-۲)نکات بسط دو جمله ای نیوتن  

                                         ۲-۱۲-۳)جدول خیام ،پاسکال

                   ۲-۱۳)اتحاد لاگرانژ   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

         ۲-۱)اتحاد مربع مجموع دو جمله   (اتحاد اول)   (فایل جواب-۱۰۰تومان)                     ۲-۲)اتحاد مربع تفاضل دوجمله  (اتحاد دوم)     (فایل جواب-۱۰۰تومان)  -۳)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع وتفاضل دوجمله   (فایل جواب-۱۰۰۰تومان)                     ۲-۴)اتحاد مربع سه جمله   (فایل جواب-۵۰۰تومان)                     ۲-۵)اتحاد مزدوج   (فایل ۰۰۰تومان)                     ۲-۶)اتحاد جمله ی مشترک   (فایل جواب-۵۰۰تومان)                     ۲-۷)اتحاد مجموع وتفاضل مکعبات دو جمله    (فایل جواب-۵۰۰تومان)                     ۲-۸)اتحاد مکعب مجموع وتفاضل دو جمله    (فایل جواب-۳۰۰تومان)                     ۲-۹)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله   (فایل جواب-۲۰۰تومان)                     ۲-۱۰)اتحاد اولر ونتایج آن    (فایل جواب-۳۰۰تومان)                    ۲-۱۱)تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله     (فایل جواب-۵۰تومان)

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.