احتمالات

احتمالات

احتمالات

 =

۱- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و انواع آن   

=

۲- پیشامد
         ۲-۱) تعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، ….)    
         ۲-۲) اعمال جبری روی پیشامدها    

=

۳- احتمال
         ۳-۱) مقدمه، تعریف احتمال    
         ۳-۲) مدل احتمال
                  ۳-۲-۱) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و شمارش پذیر   
                  ۳-۲-۲) مدل احتمال یکنواخت   
                  ۳-۲-۳) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته نامتناهی و شمارش پذیر    
                  ۳-۲-۴) مدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش  
         ۳-۳) وزن یک نقطه از فضای نمونه     
         ۳-۴) قواعد احتمال 
         ۳-۵) احتمال شرطی
                  ۳-۵-۱) مقدمه ، تعریف احتمال شرطی   
                  ۳-۵-۲) قانون ضرب احتمال   
                  ۳-۵-۳) پیشامدهای مستقل  
                  ۳-۵-۴) قاعده احتمال کل  
                  ۳-۵-۵)قضیه بیز

=

۴- متغیر تصادفی
         ۴-۱) مقدمه و تعریف    
         ۴-۲) متغیرهای تصادفی گسسته
                  ۴-۲-۱) تابع توزیع احتمال گسسته   
                  ۴-۲-۲) تابع توزیع تجمعی   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

۱- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و انواع آن      (۲۵۰ تومان)۲- پیشامد         ۲-۱) تعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، ….)      (۲۰۰ تومان)         ۲-۲) اعمال جبری روی پیشامدها      ( ۱۵۰تومان)۳- احتمال         ۳-۱) مقدمه، تعریف احتمال       ( رایگان)         ۳-۲) مدل احتمال                   ۳-۲-۱) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و مارش پذیر       ( رایگان)                  ۳-۲-۲) مدل احتمال یکنواخت      ( ۳۰۰تومان)                  ۳-۲-۳) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته نامتناهی و شمارش پذیر      (۵۰ تومان)                  ۳-۲-۴) مدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش      ( رایگان)         ۳-۳) وزن یک نقطه از فضای نمونه       ( رایگان)         ۳-۴) قواعد احتمال      ( ۷۰۰ تومان)
         ۳-۵) احتمال شرطی                   ۳-۵-۱) مقدمه ، تعریف احتمال شرطی      (۲۰۰ تومان)                  ۳-۵-۲) قانون ضرب احتمال      (۳۰۰ تومان)                  ۳-۵-۳) پیشامدهای مستقل      (۷۰۰ تومان)                  ۳-۵-۴) قاعده احتمال کل      ( ۵۰۰تومان)                  ۳-۵-۵)قضیه بیز      ( ۴۰۰تومان)۴- متغیر تصادفی         ۴-۱) مقدمه و تعریف      (۵۰ تومان)         ۴-۲) متغیرهای تصادفی گسسته                   ۴-۲-۱) تابع توزیع احتمال گسسته      (۲۵۰ تومان)                  ۴-۲-۲) تابع توزیع تجمعی      (۲۰۰ تومان)

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.