انواع توابع

انواع توابع

انواع توابع

=

۱-تابع چند ضابطه ای  پیمان گردلو peyman gordlou

             ۱-۱)تعریف تابع چند ضابطه ای  

             ۱-۲)تشخیص تابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه   

             ۱-۳)رسم تابع چند ضابطه ای  

۲-تابع مرکب   

             ۲-۱)تعریف تابع مرکب  

             ۲-۲)خواص و ویژگی های تابع مرکب  

۳-تابع ثابت

۴-تابع همانی

۵-تابع علامت(sgn)

                        ۵-۱)تعریف تابع علامت  

                        ۵-۲)رسم تابع  sgn f از روی تابع علامت  

۶-تابع ماکسیممf,g ومینیمومf,g    

۷-توابع زوج وفرد

            ۷-۱)تعریف توابع زوج وفرد 

            ۷-۲)تقارن در توابع زوج وفرد    

             ۷-۳)خواص و ویژگی های توابع زوج وفرد  

۸-توابع اکیدا یکنوا و یکنوا

             ۸-۱)تابع اکیدا صعودی 

             ۸-۲)تابع اکیدا نزولی   

             ۸-۳) تابع صعودی ونزولی  

             ۸-۴)خواص و ویژگی های توابع اکیدا یکنوا ویکنوا   

۹-تابع یک به یک

             ۹-۱)تعریف تابع یک به یک و طرز نمایش آن  

             ۹-۲)بررسی یک به یک بودن تابع چند ضابطه ای    

             ۹-۳)بررسی یک به یک بودن توابع R به توان nبه سمت Rبه توانm    

             ۹-۴)خواص و ویژگی های تابع یک به یک    

۱۰-تابع پوشا

             ۱۰-۱)تعریف تابع پوشا وطرز نمایش آن   

             ۱۰-۲)بررسی پوشا بودن تابع چند ضابطه ای    

             ۱۰-۳)بررسی پوشا بودن توابع R به توان nبه سمت Rبه توان m   

             ۱۰-۴)ترکیب توابع و پوششی بودن آنها   

۱۱-تابع دوسوئی    

۱۲-تابع معکوس

             ۱۲-۱)مقدمه و تعریف تابع معکوس  

             ۱۲-۲)طرز بدست آوردن معکوس تابع   

             ۱۲-۳)خواص تابع و تابع معکوس   

             ۱۲-۴)قضایای تابع و تابع معکوس    

             ۱۲-۵)نقاط ثابت تابع و تابع معکوس    

             ۱۲-۶)معکوس توابع قطعه قطعه یکنوا   

             ۱۲-۷)معکوس پذیری تابع چند ضابطه ای    

۱۳-تابع لگاریتمی ونمائی    

۱۴-تابع مثلثاتی ومعکوس مثلثاتی

          ۱۴-۱)توابع مثلثاتی سینوس وآرک سینوس

          ۱۴-۲)توابع مثلثاتی کسینوس وآرک کسینوس

          ۱۴-۳)توابع مثلثاتی تانژانت وآرک تانژانت

          ۱۴-۴)توابع مثلثاتی کتانژانت وآرک کتانژانت

          ۱۴-۵)توابع مثلثاتی کسکانت وآرک کسکانت

          ۱۴-۶)توابع مثلثاتی سکانت وآرک سکانت

           ۱۴-۷)مسائل مهم   

۱۵-تابع متناوب

              ۱۵-۱)تعریف تابع متناوب   

              ۱۵-۲)تناوب اساسی توابع مثلثاتی باتوان های زوج  فرد    

              ۱۵-۳)تناوب اساسی تابع خطی

              ۱۵-۴) تناوب اساسی تابع متناوب مرکب   

              ۱۵-۵)تناوب اساسی قدر مطلق تابعf    

              ۱۵-۶)تناوب اساسی f+gوf-gوf.g   

             ۱۵-۷)تناوب اساسی تابع ثابت   

              ۱۵-۸)تناوب اساسی بعضی توابع جزء صحیح(براکت)

                            

                           

                           

                               
                          

             ۱۵-۹)تقارن و تناوب تابعf    

            ۱۵-۱۰)تناوب تابع fومشتق آن،یافتن مقادیر یک تابع متناوب    

 

۱۶-تابع فاکتوریل   

۱۷-محاسبه (f(x ها

            ۱۷-۱)دسته اول    

            ۱۷-۲)دسته دوم    

            ۱۷-۳)دسته سوم   

           ۱۷-۴)دسته چهارم    

            ۱۷-۵)دسته پنجم   

            ۱۷-۶)دسته ششم    

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

یمان گردلو peyman gordlo

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.