بخش پذیری در چندجمله ای 

بخش پذیری در چندجمله ای

بخش پذیری در چندجمله ای

 

بخش پذیری در چندجمله ای بخش پذیری در چندجمله ای بخش پذیری در چندجمله ای بخش پذیری در چندجمله ای بخش پذیری در چندجمله ای

بر تعیین خارج قسمت تقسیم بر  روش اول(جدول هورنر)روش دوم ( ضرایب نا معین) تقسیم چند جمله ای  بر شرط بخش پذیری برعبارتوقتی این عبارت دو ریشه متمایز داشته باشدروش یافتن باقیمانده  بر حاصل ضرب چند عبارتروش

یافتن باقیمانده  بر وقتی این عبارت ریشه مضاعف داشته باشد         یا اصلا ریشه نداشته باشد بخش پذیری  بر چند جمله ای درجه دومقدمهبخش پذیری چند جمله ایتعیین خارج قسمت تقسیمروش اول(جدول هورنر)روش دوم ( ضرایب نا معین)یم چند جمله ایروش یافتن باقیماندهشرط بخش پذیری برعبارتوقتی این عبارت دو ریشه متمایز داشته باشدروش یافتن باقیمانده  بر وقتی این عبارت ریشه مضاعف داشته باشد    یا اصلا ریشه نداشته باشد  

روش یافتن باقیمانده  بر حاصل ضرب چند عبارتروش استقرای ریاضیبخش پذیری  بر  به طوریکه  نسبت به هم اول باشند استفاده از ریشه های موهومیبخش پذیری چند جمله ای  بر تعیین خارج قسمت تقسیم بر  روش اول(جدول هورنر)روش دوم ( ضرایب نا معین) تقسیم چند جمله ای  بر شرط بخش پذیری برعبارتوقتی این عبارت دو ریشه متمایز داشته باشدروش یافتن باقیمانده  بر حاصل ضرب چند عبارت

روش یافتن باقیمانده  بر وقتی این عبارت ریشه مضاعف داشته باشد         یا اصلا ریشه نداشته باشد بخش پذیری  بر چند جمله ای درجه دومقدمهبخش پذیری چند جمله ایتعیین خارج قسمت تقسیمروش اول(جدول هورنر)

روش دوم ( ضرایب نا معین)یم چند جمله ایروش یافتن باقیماندهشرط بخش پذیری برعبارتوقتی این عبارت دو ریشه متمایز داشته باشدروش یافتن باقیمانده  بر وق

تی این عبارت ریشه مضاعف داشته باشد    یا اصلا ریشه نداشته باشد   روش یافتن باقیمانده  بر حاصل ضرب چند عبارتروش استقرای ریاضیبخش پذیری  بر  به طوریکه  نسبت به هم اول باشند استفاده از ریشه های موهومیبخش پذیری چند جمله ای  بر تعیین خارج قسمت تقسیم بر  روش اول(جدول هورنر)روش دوم ( ضرایب نا معین) تقسیم چند جمله ای  بر شرط بخش پذیری برعبارتوقتی این عبارت دو ریشه متمایز داشته باشدروش

یافتن باقیمانده  بر حاصل ضرب چند عبارتروش یافتن باقیمانده  بر وقتی این عبارت ریشه مضاعف داشته باشد         یا اصلا ریشه نداشته باشد بخش پذیری  بر چند جمله ای درجه دومقدمهبخش پذیری چند جمله ایتعیین