برد توابع حقیقی

برد توابع حقیقی

برد توابع حقیقی

=

۱-تعیین برد بعضی توابع به کمک دامنه توابع 

۲-تعیین برد بعضی توابع به کمک برخی از نامساوی های جبری ومثلثاتی  

۳-تعیین برد بعضی توابع به کمک تشکیل مربع کامل   

۴تعیین برد بعضی توابع با استفاده از فرمول های مثلثاتی

۵-تعیین برد بعضی  از توابع که در فاصله ی پیوسته و اکیدا یکنوا  

۶-تعیین بردبعضی از توابع به کمک جدول تغییرات  

۷-تعیین برد بعضی توابع مثلثاتی 

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

 منبع:جادوی قلم

 ۳-تعیین برد بعضی توابع به کمک تشکیل مربع کامل      (فایل جواب – ۵۰۰ تومان )۴-تعیین برد بعضی توابع با استفاده از فرمول های مثلثاتی۵-تعیین برد بعضی  از توابع که در فاصله ی پیوسته و اکیدا یکنوا  ۶-تعیین بردبعضی از توابع به کمک جدول تغییرات  ۷-تعیین برد بعضی توابع مثلثاتی     (فایل جواب – ۲۰۰۰ تومان ) در حالتی که تابعبا قانون (ضابطه) خاصی مشخص شده باشد، پیدا کردن برد  از اهمیت خاصی برخوردار است.برای آنکه برد توابع را آسانتر تعیین کنیم، آنها را به چند دسته اساسی تقسیم کرده و روشهای مربوطه را برای هر دسته ارائه می دهیم. تعیین برد تابع به کمک دامنهدر تابع اگر بتوانیم را بر حسب  به صورت به دست آوریم تغییرات  یعنی دامنه همان برد تابع  می باشد.در این مرحله، برد بر اساس دامنه به دست می آید و بدیهی است هایی که به ازاء آنان مقدار  حقیقی است ، برد تابع را تشکیلمی دهند.در توابع کثیر الجمله ای که بزرگترین درجه فرد است، برد  است.در توابع رادیکالی با فرجه زوج رعایت شرط اولیه ضروری است.در توابع سهمی،با توجه به اینکه راس سهمی نقطه اکسترمم (نقاطیا) است،برد را به صورت زیر محاسبه می کنیم:در توابع هموگرافیک،برد به صورت زیر محاسبه می شود:برد توابع زیر را به دست آورید.

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.