تجزیه عبارات جبری

تجزیه عبارات جبری

تجزیه عبارات جبری

 

=

۱-مقدمه

۲-روشهای تجزیه ی عبارات جبری

                      ۲-۱)تجزیه به کمک فاکتور گیری   

                      ۲-۲)تجزیه به کمک روش دسته بندی و فاکتور گیری   

                      ۲-۳)تجزیه به کمک اتحاد اول ودوم   

                     ۲-۴)تجزیه به کمک اتحاد مزدوج  

                     ۲-۵)تجزیه به کمک اتحاد جمله ی مشترک  

                     ۲-۶)تجزیه به کمک اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات  

                     ۲-۷)تجزیه با افزودن و کاستن 

                     ۲-۸)تجزیه به کمک اتحاد اولر ونتایج آن 

                     ۲-۹)تجزیه به کمک تعمیم اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات 

                   ۲-۱۰)تجزیه به کمک شکستن برخی جملات  

                   ۲-۱۱)تجزیه به کمک روش ضرائب نامعین  

                   ۲-۱۲)تجزیه با استفاده از روش حل معادله

                   ۲-۱۳)تجزیه با استفاده از خاصیت دوری بودن   

۳-کاربردهای تجزیه

                    ۳-۱)محاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

                    ۳-۲)ساده کردن کسرها   

                    ۳-۳)ضرب وتقسیم کسرها  

                    ۳-۴)جمع وتفریق کسرها  

۴-تجزیه ی کسر به مجموع کسرهای ساده   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

                      ۲-۳)تجزیه به کمک اتحاد اول ودوم    (فایل جواب-۲۰۰تومان)                     ۲-۴)تجزیه به کمک اتحاد مزدوج    (فایل جواب-۱۰۰۰تومان)                     ۲-۵)تجزیه به کمک اتحاد جمله ی مشترک    (فایل جواب-۱۰۰۰تومان)                     ۲-۶)تجزیه به کمک اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات    (فایل جواب-۵۰۰تومان)                     ۲-۷)تجزیه با افزودن و کاستن    (فایل جواب-۵۰۰تومان)                     ۲-۸)تجزیه به کمک اتحاد اولر ونتایج آن    (فایل جواب-۲۰۰تومان)                     ۲-۹)تجزیه به کمک تعمیم اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات    (فایل جواب-رایگان)                   ۲-۱۰)تجزیه به کمک شکستن برخی جملات    (فیل جواب-۲۰۰تومان)                   ۲-۱۱)تجزیه به کمک روش ضرائب نامعین    (فایل اب-۱۰۰تومان)                   ۲-۱۲)تجزیه با استفاده از روش حل معادله                   ۲-۱۳)تجزیه با استفاده از خاصیت دوری بودن    (فایل جواب-۵۰۰تومان)۳-کاربردهای تجزیه                   ۳-۱)محاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک   ( ۵۰۰تومان)                    ۳-۲)ساده کردن کسرها    (فایل جواب-۱۰۰۰تومان)                    ۳-۳)ضرب وتقسیم کسرها    (فایل جواب-۲۰۰تومان)                    ۳-۴)جمع وتفریق کسرها    (فایل جواب-۱۵۰۰تومان)۴-تجزیه ی کسر به مجموع کسرهای ساده    (فایل جواب-۵۰۰تومان)

 

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.