حدوهمسایگی

حدوهمسایگی

حدوهمسایگی

 

=

———

———————-

———————————

———————————-

———————————-

———————

———————-

———

———

———————-

———————-

———————-

———————-

———————-

———

———————-

———————-

———————-

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

 مفهوم همسایگی، همسایگی محذوف، همسایگی های چپ و راست(پیمان گردلو)مقدمه ای از مفهوم حدمفهوم طی کردن متغیرو تابع، به سمت عدد حقیقی(پیمان گردلو)
تعریف حد، حد چپ و راست(پیمان گردلو)حد دنبامحاسبه حد توابع باقضایای مقدماتی حد(پیمان گردلو)  صور مبهم(پیمان گردلو)طرز رفع ابهام نمودن صور مبهم صفر تقسم بر صفر(صفرصفرم)(پیمان گردلو)        تولید عامل ابهام کننده (x-a)(پیمان گردلو)          تولید عامل ابهام کننده (x-a) در توابع کسری (پیمان گردلو)
    تولید عامل ابهام کننده (x-a) در توابع اصم (پیمان گردلو)   تولید عامل ابهام کننده (x-a) در توابع مثلثاتی(پیمان گردلو)        استفاده از قاعده هوپیتال(پیمان گردلو)                              استفاده از قاعده ی هم ارزی ها(پیمان گردلو)            طرز رفع ابهام نمودن صور مبهمصفر ضربدر بی نهایت(پیمان گردلو)             طرز رفع ابهام نمودن صور مبهم بی نهایت تقسم بر بی نهایت(پیمان گردلو)      رفع ابهام کردن حالتی که قانون تابع کسری است و میل می کند ومی شود.(پیمان گردلو)             (پیمان گردلو)         (پیمان گردلو)       (پیمان گردلو)       (پیمان گردلو)            طرز رفع ابهام نمودن صور مبهم بی نهایت منهای بی نهایت(پیمان گردلو)              (پیمان گردلو)  (پیمان گردلو)                               (پیمان گردلو)
            (پیمان گردلو)حالاتی که در محاسبه حد مجبور به محاسبه حد چپ و راست می باشیم(پیمان گردلو)            انون تابع چند ضابطه ای باشد .(پیمان گردلو)
            قانون تابع کسری بوده وایکس به سمت ریشه مخرج کسر میل کند ( صورت صفر نمی باشد )(پیمان گردلو)                        انون تابع شامل براکت باشد(پیمان گردلو)حالاتی که تابع در یک نقطه حد ندارد(پیمان گردلو)          حدود چپ و راست یک تابع در یک نقطه برابر نباشد(پیمان گردلو)                  
جهش(پیمان گردلو)بسط سری مک لورن در حل بعضی از حدود توابع(پیمان گردلو)  محاسبه حد بعضی از توابع(پیمان گردلو)          حد توابع نمایی(پیمان گردلو)          حد توابع لگاریتمی(پیمان گردلو)          حد توابع کراندار(پیمان گردلو)قضایای حد(پیمان گردلو)قضیه ی حدی ترکیب توابع(پیمان گردلو)قضیه ی فشردگی(ساندویچ)(پیمان گردلو)

نکات حد(پیمان گردلو)

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.