دامنه توابع حقیقی

دامنه توابع حقیقی

دامنه توابع حقیقی

=

 ۱-محاسبه دامنه توابع کثیر الجمله(چند جمله ای از درجه nام)
۲-محاسبه دامنه توابع رادیکالی(اصم یا گنگ)
۳-محاسبه دامنه توابع جزء صحیح(براکت)
۴-محاسبه دامنه توابع قدرمطلق
۵-محاسبه  دامنه توابع لگاریتمی
۶-محاسبه دامنه توابع نمائی(توانی)
۷-محاسبه دامنه توابع مثلثاتی
۸-محاسبه دامنه توابع معکوس مثلثاتی
۹-محاسبه دامنه توابع کسری
۱۰-محاسبه دامنه توابع چند ضابطه ای

۱۱-محاسبه دامنه توابع ضمنی

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 ۱-محاسبه دامنه توابع کثیر الجمله(چند جمله ای از درجه nام)       (جواب فایل-۱۰۰ تومان)۲-محاسبه دامنه توابع رادیکالی(اصم یا گنگ)       (جواب فایل-۱۰۰۰ تومان)
۳-محاسبه دامنه توابع جزء صحیح(براکت)       (جواب فایل-۱۰۰۰ تومان)۴-محاسبه دامنه توابع قدرمطلق       (جواب فایل-۵۰۰ تومان)۵-محاسبه  دامنه توابع لگاریتمی       (جواب فایل-۵۰۰ تومان)
۶-محاسبه دامنه توابع نمائی(توانی)       (جواب فایل-۲۰۰ تومان)۷-محاسبه دامنه توابع مثلثاتی       (جواب فایل-۵۰۰ تومان)۸-محاسبه دامنه توابع معکوس مثلثاتی۹-محاسبه دامنه توابع کسری       (جواب فایل-۵۰۰ تومان)۱۰-محاسبه دامنه توابع چند ضابطه ای       (جواب فایل-۱۰۰ تومان)۱۱-محاسبه دامنه توابع ضمنیامنه توابع حقیقی-پیدا کردن دامنه تابع در ریاضی(پیمان گردلو)دامنه تابع(پیمان گردلو)نکات بحث دامنه تابع(پیمان گردلو)نحوی یافتم دامنه تابع(پیمان گردلو)حسابان(دامنه تابع)پیمان گردلوریاضی۲(دامنه تابع)پیمان گردلوریاضی سوم تجربی(دامنه توابع)پیمان گردلو

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.