دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات دکارتی

=

۱-دستگاه مختصات دکارتی 

۲-فاصله ی دو نقطه،بر حسب مختصات آنها  

۳-مختصات وسط یک پاره خط بر حسب مختصات دو سر آن

                      ۳-۱)قضیه

                      ۳-۲)نکات   

 ۴-معادله ی خط     

                      ۴-۱)مقدمه و تعریف    

                      ۴-۲)حالات مختلف خط

                      ۴-۳)نکات خط 

                      ۴-۴)رسم خطی که معادله ی آن معلوم است

۵- طول از مبدا و عرض از مبدا 

 ۶-شیب خط (ضریب زاویه)

۷-معادله ی خطی که از دو نقطه می گذرد و شیب آن، عدد معلومی است

۸-معادله ی خطی که از دو نقطه می گذرد

۹-شرط موازی بودن دوخط

۱۰-شرط عمود بودن دو خط 

۱۱-فصل مشترک دو خط راست

                     ۱۱-۱)تعریف 

                     ۱۱-۲)نکات  

۱۲-فاصله ی یک نقطه از خط

۱۳-فاصله ی دو خط موازی

                      ۱۳-۱)محاسبه ی فاصله ی دو خط موازی     

                      ۱۳-۲)معادله ی خط واسط بین دو خط موازی   

                     ۱۳-۳)معادله ی قرینه ی یک خط،نسبت به خط موازی

۱۴-مکان هندسی نقاطی که به فاصله ی معینی از یک خط قرار دارند

۱۵-معادله ی نیمساز زاویه ی بین دو خط

۱۶-محاسبه ی مساحت مثلث به کمک مختصات رئوس آن  

۱۷-دسته خط

۱۸-انتقال محورهای مختصات

۱۹-تقسیم یک پاره خط به نسبت معلوم

۲۰-محور   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

                      ۱۳-۱)محاسبه ی فاصله ی دو خط موازی      (فایل جواب-رایگان)                      ۱۳-۲)معادله ی خط واسط بین دو خط موازی   (فایل جواب-رایگان)                     ۱۳-۳)معادله ی قرینه ی یک خط،نسبت به خط موازی      (فایل جواب-رایگان)   پیمان گردلو۱۴-مکان هندسی نقاطی که به فاصله ی معینی از یک خط قرار دارند    (فایل جواب-رایگان)  پیمان گردلو۱۵-معادله ی نیمساز زاویه ی بین دو خط     (فایل جواب-رایگان)یمان گردلو ۱۶-محاسبه ی مساحت مثلث به کمک مختصات رئوس آن      (فایل جواب-۱۰۰ تومان)  پیمان گردلو۱۷-دسته خط    (فایل جواب-۲۰۰ تومان) پیمان گردلو ۱۸-انتقال محورهای مختصات       (فایل جواب-۵۰۰ تومان)   پیمان گردلو ۹-تقسیم یک پاره خط به نسبت معلوم  پیمان گردلو ۲۰-محور      (فایل جواب-۵۰۰ تومان)

pyman g

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.