کتاب ریاضیات جامع دبیرستان - مولف: پیمان گُردلو

فهرست اصلی کتاب

مجموعه

توان

عبارات جبری

اتحادهای جبری

تجزیه عبارات جبری

رادیکال

عبارات درجه اول

عبارات درجه دوم

نامساوی ها

بخش پذیری در چند جمله ای ها

دستگاه مختصات(هندسه دکارتی)

مثلثات

تقارن در صفحه

قدر مطلق

جزء صحیح(براکت)

لگاریتم

تابع

حدو همسایگی

پیوستگی

مشتق

 کاربرد مشتق

مجانب

دنباله

سری

انتگرال

ماتریس

کتاب در ۲۵۰۰صفحه شامل ۲۵ عنوان درسی در دوره ی دبیرستانی و بالغ بر ۹۰۰۰مثال و تست به همراه اثبات تمامی موضوعات درسی ارائه شده است. 

ریاضیات جامع .دفتر تکنولوژی آموزش

ریاضیات جامع .دفتر تکنولوژی آموزش،پیمان گردلو

 

[/dropshadowbox]
 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.