سال اول-فصل هفتم

سال اول-فصل هفتم

سال اول-فصل هفتم

                        جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۶۱
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۶۲
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۶۳
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۶۶
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۶۸
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۷۰
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۷۲ 

                        جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان

حل و جواب فعالیت صفحه۱۵۹ (تناسب مستقیم،تناسب معکوس) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت صفحه۱۶۵ (ساده کردن عبارت های گویا) پیمان گردلو

                         جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان

حل و جواب مسائل صفحه۱۶۴پیمان گردلو
حل و جواب مسائل صفحه۱۶۶پیمان گردلو
حل و جواب مسائل صفحه۱۷۱
حل و جواب مسائل صفحه۱۷۴ 

=

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

سال اول-فصل هفتم سال اول-فصل هفتم سال اول-فصل هفتم

جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان،

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.