سال دوم-فصل هفتم

سال دوم-فصل هفتم

سال دوم-فصل هفتم

                           جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۷۹ پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۸۴  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۸۵ پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۸۹  پیمان گردلو

                            جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان

حل و جواب فعالیت صفحه۱۷۷  پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت صفحه۱۷۸(نامساوی ها ،تعریف قدر مطلق) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت صفحه۱۸۲پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت صفحه۱۸۷ پیمان گردلو

                                جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان

حل و جواب مسائل صفحه۱۸۱ پیمان گردلو
حل و جواب مسائل صفحه۱۸۵  پیمان گردلو
حل و جواب مسائل صفحه۱۹۰پیمان گر

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

سال دوم-فصل هفتم سال دوم-فصل هفتم سال دوم-فصل هفتم سال دوم-فصل هفتم

  جواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان  جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان    جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان

دلوجواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان     جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان دلوجواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان     جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان   دلوجواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان     جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان،دلوجواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان     جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان،دبیرستان،دلوجواب تمرین درکلاس فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان جواب فعالیت فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان     جواب مسائل فصل هفتم از کتاب ریاضیات سال دوم دبیرستان،

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.