سال سوم تجربی-فصل دوم

سال سوم تجربی-فصل دوم

سال سوم تجربی-فصل دوم

                          

     جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان

حل و جواب تمرین صفحه۲۴  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۲۷  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۳۱  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۳۷ پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۴۹  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۵۴  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۵۶ پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۶۴ پیمان گردلو
حل و جواب تمرین صفحه۶۵ پیمان گر

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

   جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستانجواب ترین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستانسال سوم تجربی-فصل دوم سال سوم تجربی-فصل دوم سال سوم تجربی-فصل دوم سال سوم تجربی-فصل دوم،  جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان،  جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان،  جواب تمرین فصل دوم از کتاب ریاضیات سال سوم تجربی دبیرستان،تعریف تابع چند ضابطه ایتشخیص تابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه  رسم تابع چند ضابطه ای تعریف تابع مرکب  خواص و ویژگی های تابع مرکب تابع ثابتتابع همانی،تعریف تابع چند ضابطه ایتشخیص تابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه  رسم تابع چند ضابطه ای تعریف تابع مرکب  خواص و ویژگی های تابع مرکب تابع ثابتتابع همانیتعریف توابع زوج وفرد تقارن در توابع زوج وفرد  خواص و ویژگی های توابع زوج وفرد   تابع اکیدا صعودی تابع اکیدا نزولی  تابع صعودی ونزولیتعریف تابع یک به یک و طرز نمایش آن بررسی یک به یک بودن تابع چند ضابطه ای  مقدمه و تعریف تابع معکوس طرز بدست آوردن معکوس تابع  توابع مثلثاتی سینوس وآرک سینوستوابع مثلثاتی کسینوس وآرک کسینوس توابع مثلثاتی تانژانت وآرک تانژانت

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.