عبارات درجه اول

عبارات درجه اول 

۱-معادلات درجه اول

۱-۱)معادلات یک مجهولی درجه اول

 ۱-۱-۱)حل معادلات یک مجهولی درجه اول  عبارات درجه اول

 ۱-۱-۲)حل معادلات گویای درجه اول

۱-۲)بحث در معادلات یک مجهولی درجه اول 

۱-۳)حل مسئله به کمک معادلات یک مجهولی درجه اول  

۲-تعیین علامت عبارات درجه اول 

۳-نامعادلات یک مجهولی درجه اول

۳-۱)مقدمه

۳-۲)نامعادلات یک مجهولی درجه اول

۳-۲-۱)حل نامعادلات یک مجهولی درجه اول 

۳-۲-۲)نامعادلات عبارات درجه اول گویا

 ۳-۳)بحث درباره ی مجموعه جواب نامعادلات یک مجهولی درجه اول  

 ۳-۴)دستگاه نامعادلات یک مجهولی درجه اول   

۳-۵)نامعادلات خطی کسری

۳-۶)نامعادلات مضاعف

۴-دستگاههای درجه اول

۴-۱)دستگاههای دو معادله ی دو مجهولی 

۴-۱-۱)حل دستگاههای دو معادله دو مجهول  

۴-۱-۲)بحث در  دستگاههای دو معادله دو مجهول 

۴-۲)دستگاههای سه معادله سه مجهول 

۴-۳)دستگاههایی که به دستگاههای درجه اول قابل تبدیل هستند    

۴-۴)دستگاههای شامل معادله ی خط وصفحه  

عبارات درجه اول عبارات درجه اول عبارات درجه اول عبارات درجه اول بحث درباره ی مجموعه جواب نامعادلات یک مجهولی درجه اول   دستگاه نامعادلات یک مجهولی درجه اول   نامعادلات خطی کسری نامعادلات مضاعف دستگاههای درجه اول دستگاههای دو معادله ی دو مجهولی حل دستگاههای دو معادله دو مجهول  بحث در  دستگاههای دو معادله دو مجهول دستگاههای سه معادله سه مجهول دستگاههایی که به دستگاههای درجه اول قابل تبدیل هستند    دستگاههای شامل معادله ی خط وصفحه   حل معادلات گویای درجه اول

بحث در معادلات یک مجهولی درجه اول حل مسئله به کمک معادلات یک مجهولی درجه اول  تعیین علامت عبارات درجه اول نامعادلات یک مجهولی درجه اول نامعادلات یک مجهولی درجه اول حل نامعادلات یک مجهولی درجه اول نامعادلات عبارات درجه اول گویا معادلات درجه اول معادلات یک مجهولی درجه اول دستگاههای درجه اول دستگاههای دو معادله ی دو مجهولی حل دستگاههای دو معادله دو مجهول  بحث در  دستگاههای دو معادله دو مجهول دستگاههای سه معادله سه مجهول دستگاههایی که به دستگاههای درجه اول قابل تبدیل هستند  دستگاههای شامل معادله ی خط وصفحه روش حذفی قیاسی تبدیلی کرامرترسیمی