عبارات درجه دوم

عبارات درجه دوم

عبارات درجه دوم

=

۱-مقدمه

 ۲-حل معادله ی درجه دوم به فرم ناقص

             ۲-۱)حل معادله ی درجه دوم وقتیb=0 است    

             ۲-۲)حل معادله ی درجه دوم وقتیc=0 است   

             ۲-۳)حل معادله ی درجه دوم وقتیb=0وc=0 است    

 ۳-حل معادله ی درجه دوم به فرم کامل

             ۳-۱)روش اتحادها (استفاده از تجزیه)   

             ۳-۲)روش مربع کامل   

             ۳-۳)روش دلتا(دستورb)    

             ۳-۴)روش آزمون وخطا

             ۳-۵)روش هندسی

             ۳-۶)روش خوارزمی

 ۴-روابط بین ضرائب و ریشه های معادله ی درجه دوم   

 ۵-محاسبه ی عبارت های متقارن برحسب ریشه های معادله ی درجه دوم بدون حل معادله    

 ۶-دستگاههای درجه دوم

              ۶-۱)دستگاههای متقارن    

              ۶-۲)دستگاههای غیر متقارن  

              ۶-۳)دستگاههای متجانس نسبت به مجهولات  

۷-نتایج خاص از ضرائبaوbوcو نکات مربوط به آن

              ۷-۱)یافتن ریشه های معادله درجه دوم وقتی a+b+c=0می باشد   

              ۷-۲)یافتن ریشه های معادله درجه دوم وقتی b=a+cمی باشد   

              ۷-۳)یافتن روابط بین ضرائب معادله ی وقتی یک ریشه kبرابر ریشه ی دیگر می باشد

              ۷-۴)یافتن ریشه ی معادله ی درجه دوم وقتی a به سمت صفر میل می کند    

              ۷-۵)یافتن ریشه ای معادله ی درجه دوم وقتی bوaهر دوبه سمت صفر میل می کند 

              ۷-۶)روابط خاص بین ریشه ها برای یافتن بعضی متغیرهای مسئله    

۸-تشکیل معادله ی درجه ی دومی که هر دو ریشه ی آن معلوم می باشد   

 ۹-تشکیل معادله ی درجه ی دومی که فقط یک  ریشه ی آن معلوم می باشد    

 ۱۰-تعیین دو عدد که حاصل ضرب و حاصل جمع آن دو،معلوم می باشد  

 ۱۱-تشکیل معادله ی درجه ی دوم جدید از روی معادله ی مفروض تحت شرایط مسئله  

 ۱۲-تشکیل معادله ی درجه ی دوم جدید در حالات خاص   

 ۱۳-شرط داشتن دو ریشه ی مشترک بین دو معادله ی درجه ی دوم 

 ۱۴-حل وبحث معادله ی درجه دوم 

 ۱۵-تعیین علامت عبارت درجه دوم 

 ۱۶-نامعادلات یک مجهولی درجه دوم

              ۱۶-۱)مقدمه   

              ۱۶-۲)دستگاه نامعادلات یک مجهولی درجه ی دوم  

 ۱۷-مقایسه ی یک عدد مانندpبا ریشه های معادله ی درجه ی دوم    

 ۱۸-مقایسه ی دو عدد مانند pوqبا ریشه های  معادله ی درجه ی دوم   

 ۱۹-تجزیه ی سه جمله ای درجه دوم با استفاده ازPS   

 ۲۰-معادلاتی که به معادلات درجه دوم تبدیل پذیرند

              ۲۰-۱)معادلات دو مجذوری   

              ۲۰-۲)معادلات معکوسه   

 ۲۱-نمودار رابطه ی درجه دوم

              ۲۱-۱)معادله ی سهمی در حالت کلی   

              ۲۱-۲)راس وخط تقارن سهمی   

              ۲۱-۳)رابطه ی بین نمودار سهمی و ریشه های معادله ی درجه دوم

۲۲-اکسترمم در سه جمله ای درجه ی دوم  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

 

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.