عبارات درجه سوم

عبارات درجه سوم

عبارات درجه سوم

—————————————————————————————————-

۱مقدمه

۲-حل معادله درجه سوم  ax^{3}+bx^{2}+cx+d=0

——–——۲-۱)مقدمه

—————۲-۲)حل معادله وقتی a+b+c+d=0است

—————۲-۳)حل معادله وقتی a+c=b+dاست

—————۲-۴ )حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندی

—————۲-۵)حل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد

—————۲-۶)حل معادله وقتی ریشه های حقیقی آن عضو Z باشد

—————۲-۷)حل معادله با استفاده از بخش پذیری(مجموعه مقسوم علیه های جبری)

—————۲-۸)حل معادله با استفاده ازمجموع یا تفاضل مکعبات دو جمله

۳-بحث در تعداد وعلامت ریشه های معادله درجه سوم

۴-حل معادله درجه سوم  x^{3}+px+q=0

————-۴-۱)حل معادله درجه سوم فوق  وقتی   Delta>0 باشد

—————۴-۲)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی Delta=0  باشد

—————۴-۳)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی Delta<0باشد

۵-روابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه سوم ax^{3}+bx^{2}+cx+d=0

————–۵-۱)روابط اصلی

————–۵-۲)روابط فرعی

۶-نامعادلات درجه سوم  

=

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم ۱-مقدمه۲-حل معادله درجه سوم  —————۲-۱)مقدمه—————۲-۲)حل معادله وقتی a+b+c+d=0است—————۲-۳)حل معادله وقتی a+cb+dاست—————۲-۴ )حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندی—————۲-۵)حل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد—————۲-۶

 ۱-مقدمه۲-حل معادله درجه سوم  —————۲-۱)مقدمه—————۲-۲)حل معادله وقتی a+b+c+d=0است—————۲-۳)حل معادله وقتی a+cb+dاست—————۲-۴ )حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندی—————۲-۵)حل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد—————۲-۶)حل معادله وقتی ریشه های حقیقی آن عضو Z باشد—————۲-۷)حل معادله با استفاده از بخش پذیری(مجموعه مقسوم علیه های جبری)—————۲-۸)حل معادله با استفاده ازمجموع یا تفاضل مکعبات دو جمله۳-بحث در تعداد وعلامت ریشه های معادله درجه سوم۴-حل معادله درجه سوم  —————۴-۱)حل معادله درجه سوم فوق  وقتی    باشد—————۴-۲)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی   باشد—————۴-۳)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی باشد۵-روابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه سوم —————۵-۱)روابط اصلی—————۵-۲)روابط فرعی۶-نامعادلات درجه سوم

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.