لگاریتم در ریاضی

لگاریتم در ریاضی

لگاریتم در ریاضی

=

۱-تعریف لگاریتم  مان گر

۲-فرمولهای لگاریتم   

۳-اعمال جبری روی لگاریتم 

                   ۳-۱)جزءصحیح لگاریتم    

                   ۳-۲)مفسر ومانتیس درلگاریتم 

                   ۳-۳)مفهوم کلگاریتم   

                   ۳-۴)چهارعمل اصلی روی لگاریتم    

۴-معادلات لگاریتمی     پیمان گ

————-

————–

————-

————-

————-

————

————-

———– –

۵-نامعادلات لگاریتمی     پیمان گ

————

————

————

————

———–

۶-نامعادلات نمائی      پیمان گ

————

———- –

————

————

۷-معادلات نمائی     

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

لگاریتم چهار عمل اصلی روی لگاریتمهامفهوم کُلگاریت اعداد منفی لگاریتم ندارند. لگاریتم صفر تعریف نشده است.مبنای لگاریتم عددی مثبت و مخالف صفر و یک استدر مبنای بزرگتر از واحد ، لگاریتم اعداد بزرگتر از  مثبت و لگاریتم اعداد کوچکتر از  منفی است به عنوان مثال:در مبنای کوچکتر از واحد  لگاریتم اعداد بزرگتر از  منفی و لگاریتم اعداد کوچکتر از  مثبت است. لگاریتم در مبنای  را لگاریتم اعشاری می گوییم و معمولاً مبنا را نمی‌نویسیم.به عنوان مثال داریم:لگاریتم   در مبنای هر عدد همواره صفر است.لگاریتم هر عدد در مبنای خودش همواره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء صحیح لگاریتم  تعریف لگاریتم   فرمولهای لگاریتم   اعمال جبری روی لگاریتمهالگاریتم چهار عمل اصلی روی لگاریتمهامفهوم کُلگاریت اعداد منفی لگاریتم ندارند. لگاریتم صفر تعریف نشده است.مبنای لگاریتم عددی مثبت و مخالف صفر و یک استدر مبنای بزرگتر از واحد ، لگاریتم اعداد بزرگتر از مثبت و لگاریتم اعداد کوچکتر از  منفی است به عنوان مثال:در مبنای کوچکتر از واحد  لگاریتم اعداد بزرگتر از  منفی و لگاریتم اعداد کوچکتر از  مثبت است. لگاریتم در مبنای  را لگاریتم اعشاری می گوییم و معمولاً مبنا را نمی‌نویسیم.به عنوان مثال داریم:لگاریتم   در مبنای هر عدد همواره صفر است.لگاریتم هر عدد در مبنای خودش همواره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء صحیح لگاریتم  تعریف لگاریتم   فرمولهای لگاریتم   اعمال جبری روی لگاریتمهافهوم کُلگاریت اعداد منفی لگاریتم ندارند. لگاریتم صفر تعریف نشده است.مبنای لگاریتم عددی مثبت و مخالف صفر و یک استدر مبنای بزرگتر از واحد ، لگاریتم اعداد بزرگتر از  مثبت و لگاریتم اعداد کوچکتر از  منفی است به عنوان مثال:در مبنای کوچکتر از واحد  لگاریتم اعداد بزرگتر از  منفی و لگاریتم اعداد کوچکتر از  مثبت است. لگاریتم در مبنای  را لگاریتم اعشاری می گوییم و معمولاً مبنا را نمی‌نویسیم.به عنوان مثال داریم:لگاریتم   در مبنای هر عدد همواره صفر است.لگاریتم هر عدد در مبنای خودش همواره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء صحیح لگاریتم  تعریف لگاریتم   فرمولهای لگاریتم   اعمال جبری روی لگاریتمهالگاریتم چهار عمل اصلی روی لگاریتمهامفهوم کُلگاریت اعداد منفی لگاریتم ندارند. لگاریتم صفر تعریف نشده است.مبنای لگاریتم عددی مثبت و مخالف صفر و یک استدر مبنای بزرگتر از واحد ، لگاریتم اعداد بزرگتر از  مثبت و لگاریتم اعداد کوچکتر از  منفی است به عنوان مثال:در مبنای کوچکتر از واحد  لگاریتم اعداد بزرگتر از  منفی و لگاریتم اعداد کوچکتر از  مثبت است. لگاریتم در مبنای  را لگاریتم اعشاری می گوییم و معمولاً مبنا را نمی‌نویسیم.به عنوان مثال داریم:لگاریتم   در مبنای هر عدد همواره صفر است.لگاریتم هر عدد در مبنای خودش همواره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء صحیح لگاریتم  تعریف لگاریتم   فرمولهای لگاریتم   اعمال جبری روی لگاریتمهالگاریتم چهار عمل اصلی روی لگاریتمهامفهوم کُلگاریت اعداد منفی لگاریتم ندارند. لگاریتم صفر تعریف نشده است.مبنای لگاریتم عددی مثبت و مخالف صفر و یک استدر مبنای بزرگتر از واحد ، لگاریتم اعداد بزرگتر از  مثبت و لگاریتم اعداد کوچکتر از  منفی است به عنوان مثال:در مبنای کوچکتر از واحد  لگاریتم اعداد بزرگتر از  منفی و لگاریتم اعداد کوچکتر از  مثبت است. لگاریتم در مبنای  را لگاریتم اعشاری می گوییم و معمولاً مبنا را نمی‌نویسیم.به عنوان مثال داریم:لگاریتم   در مبنای هر عدد همواره صفر است.لگاریتم هر عدد در مبنای خودش همواره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء اره  است.نتایج حاصل از فرمول فوق بسیار پراهمیت می‌باشد:به‌جای مبناهای صورت و مخرج هر عدد مساوی می‌توان قرار داد.ممفسرومانتیس در لگاریتمجزء صحیح لگاریتم  تعریف لگاریتم   فرمولهای لگاریتم   اعمال جبری روی لگاریتمها

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.