ماتریس و دترمینان

ماتریس و دترمینان

ماتریس و دترمینان

=
 =

۱- تعریف ماتریس 
۲- جمع و تفریق دو ماتریس
۳- ضرب یک عدد حقیقی در ماتریس
۴- ضرب دو ماتریس
               ۴-۱) تعریف ضرب دو ماتریس
               ۴-۲)خواص ضرب ماتریس

۵- ماتریس های تعویض پذیر
۶- تساوی دو ماتریس
۷ – افراز ماتریسها
۸- ماتریس ترانهاده یا جابجا شده
۹- انواع ماتریسها
             ۹-۱) ماتریس قطری
             ۹-۲) ماتریس واحد( همانی) وماتریس صفر
             ۹-۳)ماتریس اسکالر
             ۹-۴)ماتریس خود توان و ماتریس پوچ توان
             ۹-۵)ماتریس متقارن وپادمتنقارن
                                 ۹-۵-۱)تعریف ماتریس متقارن وپادمتقارن
                                 ۹-۵-۲)ویژگی های ماتریس متقارن وپادمتقارن
             ۹-۶)ماتریس متعامد
             ۹-۷)ماتریس بالا مثلثی و ماتریس پائین مثلثی

۱۰-اثر ماتریس
۱۱- دترمینان
           ۱۱-۱) تعریف دترمینان
          ۱۱-۲)ویژگیهای دترمینان
           ۱۱-۳)روشهای حل مسائل دترمینان
                                 ۱۱-۳-۱)دسته اول
                                 ۱۱-۳-۲)دسته دوم
                                ۱۱-۳-۳)دسته سوم
                              
           ۱۱-۴) نمایش مساحت یک مثلث و معادله خط توسط دترمینان
           ۱۱-۵)دترمینان حاصل ضرب ماتریسها
           ۱۱-۶)دترمینان کهاد و همساز و ماتریس همساز و ماتریس وابسته یا الحاقی

۱۲- ماتریس وارون (معکوس)
          ۱۲-۱) تعریف ماتریس وارون
          ۱۲-۲) شرط لازم و کافی برای وارون پذیری یک ماتریس
          ۱۲-۳) نکات مهم

۱۳-چند جمله ای ماتریسی
۱۴- دستگاههای معادلات خطی
         ۱۴-۱)مقدمه و تعریف
         ۱۴-۲) دستگاههای هم ارز ( قاعده حذفی گوس )
         ۱۴-۳) دستگاههای معادلات خطی و ماتریسها ( قاعده حذفی گوس- جردن )
         ۱۴-۴) حل و بحث دستگاههایی که تعداد معادلات و تعداد مجهولات برابر دارند
         ۱۴-۵) دستگاههای همگن
         ۱۴-۶)حل دستگاهها به روش ماتریس وارون یا معکوس
         ۱۴-۷) حل دستگاهها به روش دستور کرامر   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

منبع:جادوی قلم

  تعریف ماتریس(آرایه ای از اعداد)پیمان گردلو،جمع وتفریق ماتریس ها،خواص جمع ماتریس ها؛جمع وتفریق و ضرب ماتریس هاتعریف ماتریس(تبادل اطلاعات)پیمان گردلو،عملیات ماتریسی روی آرایه ها،جمع ماتریس،تفریق اتریسماتریس چیست؟پیمان گردلو،ماتریس از میم تا سین،ضرب عدد ثابت در ماتریس،ضرب عدد در ماتریس،اعمال روی ماتریسجبر خطی – ماتریس پیمان گردلو،ضرب اسکالر یک عدد در یک ماتریس

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.