مجانب در ریاضی

مجانب در ریاضی

مجانب در ریاضی

=

۱- شاخه بی نهایت و خط مجانب    

 

 ۲- انواع مجانبها

        ۲-۱)مجانب قائم    
        ۲-۲)مجانب افقی   
        ۲-۳)مجانب مایل وروش های تعیین معادله ی آن

                      ۲-۳-۱)روش حد و حالات ویژه آن    
                      ۲-۳-۲) روش تقاطع   
                      ۲-۳-۳)روش تقسیم   
                      ۲-۳-۴)روش هم ارزی رادیکالی     
                      ۲-۳-۵) روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی    

 

 ۳- مجانب های بعضی از توابع

       ۳-۱) مجانب های توابع ضمنی     
       ۳-۲)مجانب های توابع پارامتری    
       ۳-۳)مجانب های توابع کسری گویا
       ۳-۴)مجانب های توابع لگاریتمی    
       ۳-۵)مجانب های توابع نمائی      
       ۳-۶)مجانب های توابع متناوب  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 مجناب در ریاضی،مجانب در ریاضی،مجانب در ریاضی،مجانب در ریاضی- شاخه بی نهایت و خط مجانب۲- انواع مجانبها       ۲-۱)مجانب قائم     ۲-۲)مجانب افقی   ۲-۳)مجانب مایل وروش های تعیین معادله ی آن   ۲-۳-۱)روش حد و حالات ویژه آن     ۲-۳-۲) روش تقاطع   ۲-۳-۳)روش تقسیم   ۲-۳-۴)روش هم ارزی رادیکالی ۲-۳-۵) روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی ۳- مجانب های بعضی از توابع-      ۳-۱) مجانب های توابع ضمنی    ۳-۲)مجانب های توابع پارامتری     ۳-۳)مجانب های توابع کسری گویا       ۳-۴)مجانب های توابع لگاریتمی ۳-۵)مجانب های توابع نمائی،مجانب های توابع متناوب  شاخه بی نهایت و خط مجانب ۲- انواع مجانبها       ۲-۱)مجانب قائم ،مجانب افقی   ۲-۳)مجانب مایل وروش های تعیین معادله ی آن     ۲-۳-۱)روش حد و حالات ویژه آن  ۲-۳-۲) روش تقاطع    ۲-۳-۳)روش تقسیم ،روش هم ارزی رادیکالی،روش ترکیبی تقسیم و هم ارزی رادیکالی   ۳- مجانب های بعضی از توابع-      ۳-۱) مجانب های توابع ضمنی    ۳-۲)مجانب های توابع پارامتری،مجانب های توابع کسری گویا ،مجانب های توابع لگاریتمی،مجانب های توابع نمائی،مجانب های توابع متناوب ،می گوئیم منحنی نمایش تابع  دارای شاخه بی نهایت است ، هرگاه نقطه ای یا نقاطی روی منحنی باشد که حداقل یکی از مختصهای آن ، طول یا عرضش با هر دو به سمت بی نهایت میل کند .اگر خط مجانب، موازی محور عرضها باشد در اصطلاح آن را مجانب قائم گویند .اگر خط مجانب، موازی محور طولها باشد در اصطلاح آن را مجانب افقی گویند .اگر خط مجانب، محورهای مختصات را قطع کند ، در اصطلاح آن را مجانب مایل گویند .

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.