مجموعه در ریاضی

مجموعه در ریاضی

مجموعه در ریاضی

 ==

=

۱-مقدمه  

۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه

                      ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه 

                      ۲-۲)استفاده از علائم یاضی 

۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع) 

۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   

۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه 

۶-افراز یک مجموعه

۷-اعمال روی مجموعه ها

                      ۷-۱)اجتماع واشتراک

                                           ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک

                                           ۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  

                       ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   

                       ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  

                        ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا) 

۸-دو مجموعه ی جدا از هم  

۹-دو مجموعه ی معادل یا هم ارز   

۱۰-تناظر یک به یک 

۱۱-نمودار ون   

۱۲-عدد اصلی یک مجموعه  

۱۳-معادلات در مجموعه  

۱۴-مثالها  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

منبع:جادوی قلم

 

 -مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)۱-مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)۱-مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان) -مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)۱-مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)۱-مقدمه  (فایل جواب-رایگان)۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه   ۲-۱)نمایش تفضیلی مجموعه   (فایل جواب -۱۰۰ تومان)    ۲-۲)استفاده از علائم یاضی  (فایل جواب-۲۰۰ تومان )۳-انواع مجموعه(تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی،مرجع)  (فایل جواب-رایگان)۴-زیر مجموعه(تعریف زیر مجموعه و خواص آن)   (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۵-مجموعه ی توانی یک مجموعه  (فایل واب-۵۰۰ تومان)۶-افراز یک مجموعه۷-اعمال روی مجموعه ها  ۷-۱)اجتماع واشترا  ۷-۱-۱)تعریف اجتماع واشتراک۷-۱-۲)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                    ۷-۲)متمم(تعریف متمم و قضایای آن)   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)                     ۷-۳)تفاضل دو مجموعه(تعریف وقضایا)  (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)    ۷-۴)تفاضل متقارن دو مجموعه(تعریف و قضایا)  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)  

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.