محاسبه بعضی مجموعه ها

محاسبه بعضی مجموعه ها

محاسبه بعضی مجموعه ها

==

——————-

——————-

——————-

——————-

——————-

=

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

محاسبه مجموع توانی متشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.طرفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحلی ماسبه مجموع تومتشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.رفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحیمحاسبه بعضی مجموع ها با استفاده از مشتق و تابع اولیهمحاسبه مجموع توانی متشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.طرفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحلی ماسبه مجموع تومتشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.رفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحیمحاسبه بعضی مجموع ها با استفاده از مشتق و تابع اولیه  محاسبه بعضی مجموعه ها
 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.