مشتق و مشتقگیری

مشتق و مشتقگیری

مشتق و مشتقگیری

=

۱- تعبیر هندسی مشتق، مشتق تابع در یک نقطه 

۲-مشتق پذیری در یک فاصله   

۳- مشتق راست و چپ (متناهی ونامتناهی)

۴ -نقاطی که تابع در آن مشتق پذیر نیست
                 ۴-۱)نقاط ناپیوسته
                 ۴-۲)نقاط زاویه دار    
                 ۴-۳)نقاط عطف   
                 ۴-۴)نقاط بازگشت  
                 ۴-۵)نقاط نامعین
                 ۴-۶)نکات مهم    

۵-مماس قائم و افقی

۶- قوانین مشتق گیری   

۷- پیوستگی تابع مشتق 

۸- مشتق تابع قدر مطلق
                 ۸-۱)فرمول محاسبه مشتق تابع قدر مطلق   
               
              

۱۰- مشتق ضمنی  

۱۱-مشتق توابع مرکب   

۱۲- مشتق تابع معکوس
                ۱۲-۱)مقدمه  وتعریف  
                ۱۲-۲)زاویه بین تابع و تابع معکوس در نقاط تلاقی

۱۳- مشتق توابع معکوس مثلثاتی
               ۱۳-۱)محاسبه مشتق توابع معکوس مثلثاتی    
               ۱۳-۲)بررسی نمودار توابع معکوس مثلثاتی

۱۴- مشتق توابع لگاریتمی و نمایی

۱۵-مشتق توابع پارامتری
             ۱۵-۱)منحنی‌های پارامتری
              ۱۵-۲)فرمول محاسبه مشتق توابع پارامتری

۱۷- مشتق مرتبه n ام
              ۱۷-۱)تعریف   
              ۱۷-۲)قاعده لایبنیتس
               ۱۷-۳)کاربرد مشتقات متوالی در ریشه‌های مکرر و بخش پذیری چند جمله‌ای‌ها    

۱۸- بررسی بعضی از قضایای مشتق  

۱۹-خارج قسمت تفاضلی
             ۱۹-۱)محاسبه مشتق بامفهوم خارج قسمت تفاضلی  
             ۱۹-۲)مشتق متقارن   

۲۰-نکاتی درباره ی مشتق   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

منبع:جادوی قلم

 

۱۳- مشتق توابع معکوس مثلثاتی               ۱۳-۱)محاسبه مشتق توابع معکوس مثلثاتی     (۵۰۰ تومان)               ۱۳-۲)بررسی نمودار توابع معکوس مثلثاتی۱۴- مشتق توابع لگاریتمی و نمایی۱۵-مشتق توابع پارامتری             ۱۵-۱)منحنی‌های پارامتری              ۱۵-۲)فرمول محاسبه مشتق توابع پارامتری۱۷- مشتق مرتبه n ام              ۱۷-۱)تعریف     (۱۵۰۰ تومان)
              ۱۷-۲)قاعده لایبنیتس               ۱۷-۳)کاربرد مشتقات متوالی در ریشه‌های مکرر و بخش پذیری چند جمله‌ای‌ها     ( ۵۰۰تومان)۱۸- بررسی بعضی از قضایای مشتق     ( ۱۰۰۰تومان)۱۹-خارج قسمت تفاضلی             ۱۹-۱)محاسبه مشتق بامفهوم خارج قسمت تفاضلی     ( ۱۰۰۰تومان)             ۱۹-۲)مشتق متقارن     ( ۵۰۰تومان)۲۰-نکاتی درباره ی مشتق     ( ۵۰۰تومان)

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.