معادلات درجه سوم

۱-مقدمه

معادلات درجه سوم

۲-۱)مقدمه

۲-۲)حل معادله وقتی a+b+c+d=0است

۲-۳)حل معادله وقتی a+c=b+dاست

۲-۴ )حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندی

۲-۵)حل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد

۲-۶)حل معادله وقتی ریشه های حقیقی آن عضو Z باشد

۲-۷)حل معادله با استفاده از بخش پذیری(مجموعه مقسوم علیه های جبری)

۲-۸)حل معادله با استفاده ازمجموع یا تفاضل مکعبات دو جمله

۳-بحث در تعداد وعلامت ریشه های معادله درجه سوم

۴-۱)حل معادله درجه سوم فوق  وقتی دلتا بزرگتر از صفر باشد

۴-۲)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی دلتا مساوی صفر باشد

۴-۳)حل معادله درجه سوم  فوق وقتی دلتا کوچکتر از صفرباشد

۵-روابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه سوم 

۵-۱)روابط اصلی

۵-۲)روابط فرعی

 

 

معادلات درجه سوم معادلات درجه سوم معادلات درجه سوم معادلات درجه سوم معادلات درجه سوم معادلات درجه سومبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم عبارات درجه سوم ۱-مقدمه۲-حل معادله درجه سومحل معادله وقتیحل معادله وقتی حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندیحل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد مقدمه حل معادله درجه سوم  حل معادله وقتی حل معادله وقتی a+cb+dاست حل معادله به روش  فاکتور گیری و دسته بندی حل معادله وقتی یکی از ریشه هایش معلوم باشد-حل معادله وقتی ریشه های حقیقی آن عضو Z باشدحل معادله با استفاده از بخش پذیری مجموعه مقسوم علیه های جبریحل معادله با استفاده ازمجموع یا تفاضل مکعبات دو جمله۳-بحث در تعداد وعلامت ریشه های معادله درجه سوم حل معادله درجه سوم  حل معادله درجه سوم فوق  وقتی    باشدحل معادله درجه سوم  فوق وقتی   باشدحل معادله درجه سوم  فوق وقتی باشدروابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه سوم حل معادله درجه سوم فوق  وقتی دلتا بزرگتر از صفر باشدحل معادله درجه سوم  فوق وقتی دلتا مساوی صفر باشد حل معادله درجه سوم  فوق وقتی دلتا کوچکتر از صفرباشدروابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه سوم روابط اصلی روابط فرعی