معادلات-نامعادلات

معادلات-نامعادلات

معادلات-نامعادلات

 =

۱- معادلات  و  نامعادلات یک مجهولی درجه ی اول

=
۲-  معادلات و  نامعادلات یک مجهولی درجه ی دوم

=
۳-  معادلات و  نامعادلات یک مجهولی درجه ی سوم

=
۴-  معادلات و  نامعادلات گویا

=
۵- معادلات  و  نامعادلات رادیکالی(اصم یا گنگ)

=
۶- معادلات  و  نامعادلات جزء صحیح(براکتی)

=
۷- معادلات  و  نامعادلات قدرمطلق

=
۸- معادلات  و  نامعادلات لگاریتم

=
۹- معادلات  و  نامعادلات  توانی(نمایی)

=
۱۰-معادلات و  نامعادلات مثلثاتی

=
۱۱-معادلات تابعی

=

۱۲-معادلات در مجموعه

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

تعریفمعادله تابعی، اتحاد یا رابطه ای است که تابع یا تابعهایی در آن صدق می کنند ومنظور از حل یک معادله تابعی ،یافتن تابع یاتوابعی است که درمعادله ی تابعی صدق کنند.به عنوان مثال اگر  یک معادله تابعی باشد می خواهیم ثابت کنیم تابع  یک جواب آن است :کافی است نشان دهیم  به عنوان جواب در معادله فوق صادق است .ر این مسائل، به دو نوع مسئله برخورد می کنیم: تحقیق کنیم که معادله داده شده در معادله تابعی صدق می کند که کار ساده ای است ، مهم عکس مساله است .چگونه آن تابع را پیدا کنیم و یا اینکه اگر به روشی آن تابع را مشخص کردیمیعنی جواب را بدست آوردیم ، ثابت کنیم این جواب یا جوابها منحصر به فرد می باشند و جواب دیگری به غیر از این ها موجود نیست .به طور کلی معادلات تابعی را به سه دسته تقسیم خواهیم کرد . معادلات تابعی که با تشکیل یک دستگاه قابل حل باشند ، به این معنی که از معادله داده شده بتوانیم معادله یا معادلات دیگری را بدست   آوریم و با تشکیل یک دستگاه  را به عنوان جواب بدست آوریم . معادلات تابعی اساسی که توابع صدق در آنها توابع معروف مانند توابع نمایی ، لگاریتمی یا مثلثاتی و …. می باشند .معادلات تابعی که دارای شرایط مشتق پذیری می باشند ، این معادلات بیشتر همان قسمت  می باشند که شرط مشتق پذیری به   آنها افزوده شده است و روش حل آنها معمولاٌ به کمک معادله دیفرانسیل است .  معادلات یک مجهولی  درجه اولصورت کلی هر معادله در جه اول به فرم  است . ضریب  ( متغیر در جه اول ) عدد آزاد است . برای حل این معادله به صورت زیر عمل می کنیم :  اگر معادله ای به صورت حاصل ضرب چندین عبارت درجه اول نسبت به یک یا چند متغیر برابر صفر باشد ، برای تعیین ریشه یاریشه های معادله ، هر یک از عاملها یا (عبارتها ) رابرابر صفر قرار می دهیم . جبرمعادلات ونامعادلات (پیمان گردلو)سوالات و مسائل معادلات ونامدلات(پیمان گردلو)معادلات ونامعادلات چیست؟(پیمان گردلو)آموزش و تمرینهای معادلات ونامعادلات(پیمان گردلو)آموزش ریاضی متوسطه(معادلات ونامعادلات)(پیمان گردلو)تعیین علامت معادلات ونامعادلات(پیمان گردلو)

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.