معادلات

۱- معادلات  یک مجهولی درجه ی اول

۲-  معادلات یک مجهولی درجه ی دوم

۳-  معادلات یک مجهولی درجه ی سوم

۴-  معادلات گویا

۵- معادلات  رادیکالی(اصم یا گنگ)

۶- معادلات  جزء صحیح(براکتی)

۷- معادلات قدرمطلق

۸- معادلات  لگاریتم

۹- معادلات توانی(نمایی)

۱۰-معادلات مثلثاتی

۱۱-معادلات تابعیمعادلات

۱۲-معادلات در مجموعه

 

 عریفمعادله تابعی، اتحاد یا رابطه ای است که تابع یا تابعهایی در آن صدق می کنند ومنظور از حل یک معادله تابعی ،یافتن تابع یاتوابعی است که درمعادله ی تابعی صدق کنند.به عنوان مثال اگر  یک معادله تابعی باشد می خواهیم ثابت کنیم تابع  یک جواب آن است :کافی است نشان دهیم  به عنوان جواب در معادله فوق صادق است .ر این مسائل، به دو نوع مسئله برخورد می کنیم: تحقیق کنیم که معادله داده شده در معادله تابعی صدق می کند که کار ساده ای است ، مهم عکس مساله است .چگونه آن تابع را پیدا کنیم و یا اینکه اگر به روشی آن تابع را مشخص کردیمیعنی جواب را بدست آوردیم ، ثابت کنیم این جواب یا جوابها منحصر به فرد می باشند و جواب دیگری به غیر از این ها موجود نیست .به طور کلی معادلات تابعی را به سه دسته تقسیم خواهیم کرد .  تابعی که با تشکیل یک دستگاه قابل حل باشند ، به این معنی که از معادله داده شده بتوانیم معادله یا  دیگری را بدست   آوریم و با تشکیل یک دستگاه  را به عنوان جواب بدست آوریم . معادلات تابعی اساسی که توابع صدق در آنها توابع معروف مانند توابع نمایی ، لگاریتمی یا مثلثاتی و …. می باشند . تابعی که دارای شرایط مشتق پذیری می باشند ، این بیشتر همان قسمت  می باشند که شرط مشتق پذیری به   آنها افزوده شده است و روش حل آنها معمولاٌ به کمک معادله دیفرانسیل است .   یک مجهولی  درجه اول صورت کلی هر معادله در جه اول به فرم  است . ضریب  ( متغیر در جه اول ) عدد آزاد است . برای حل این معادله به صورت زیر عمل می کنیم :  اگر معادله ای به صورت حاصل ضرب چندین عبارت درجه اول نسبت به یک یا چند متغیر برابر صفر باشد ، برای تعیین ریشه یاریشه های معادله ، هر یک از عاملها یا (عبارتها ) رابرابر صفر قرار می دهیم . جبر ونامعادلات سوالات و مسائل  ونامدلات(پیمان گردلو)معادلات ونامعادلات چیست؟(پیمان گردلو)آموزش و تمرینهای  ونامعادلات(پیمان گردلو)آموزش ریاضی متوسطه(ونامعادلات)(پیمان گردلو)تعیین علامت  ونامعادلات(پیمان گردلو)