نامساوی در ریاضی

نامساوی در ریاضی

نامساوی در ریاضی

==

۱-مقدمه وتعریف

۲-خواص وقوانین نامساوی ها 

۳-نامساوی های اصلی  

۴-قضایای نامساوی ها

       ۴-۱)مقدمه

      ۴-۲)قضایا

              ۴-۲-۱)نامساوی بین واسطه ی حسابی وواسطه ی هندسی(نامساوی کوشی)

              ۴-۲-۲)نامساوی بین واسطه ی توافقی وواسطه ی هندسی

              ۴-۲-۳)نامساوی بین واسطه ی مربعی و واسطه ی حسابی

              ۴-۲-۴)نامساوی بین واسطه ی توافقی و واسطه ی حسابی

              ۴-۲-۵)نامساوی بین انواع واسطه ها

        ۴-۳)نکات مهم

        ۴-۴)مسائل مربوط به قضایای نا مساوی ها   

۵-قضایای محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها

        ۵-۱)قضایا

              ۵-۱-۱)محاسبه ی maxحاصل ضرب nجمله   

              ۵-۱-۲)محاسبه ی minمجموع nجمله در حالت خاص   

              ۵-۱-۳)محاسبه ی minمجموع nجمله در حالت کلی  

              ۵-۱-۴)محاسبه ی minوmaxمجموعnعدد تواندار

              ۵-۱-۵)محاسبه یminمجموع (مربعات،مکعبات،عکس)nجمله  

              ۵-۱-۶)محاسبه ی maxمجموع nجمله    (فایل جواب-۱۰۰تومان)   

              ۵-۱-۷)محاسبه ی minمجموع مربعاتnمتغیراز معادله ی nمجهولی خطی  

              ۵-۱-۸)محاسبه ی maxعبارات خطی با n متغیر 

        ۵-۲)مسائل محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها  

۶-یک تابع و چند نامساوی معروف

        ۶-۱)معرفی یک تابع معروف

        ۶-۲)نامساوی برنولی

        ۶-۳)نامساوی ینسن

        ۶-۴)نامساوی هیلبر

        ۶-۵)نامساوی گیوگنس

        ۶-۶)مسائل  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

نامساوی در ریاضی،نامساوی در ریاضی،نامساوی در ریاضی،نامساوی در ریاضی،نامساوی در ریاضی،نامساوی در ریاضی     ۵-۱-۴)محاسبه ی minوmaxمجموعnعدد تواندار              ۵-۱-۵)محاسبه یminمجموع (مربعات،مکعبات،عکس)nجمله    (فایل جواب-۵۰۰تومان)              ۵-۱-۶)محاسبه ی maxمجموع nجمله    (فایل جواب-۱۰۰تومان)    (فایل جواب-۱۰۰تومان)              ۵-۱-۷)محاسبه ی minمجموع مربعاتnمتغیراز معادله ی nمجهولی خطی    (فایل جواب-۱۰۰تومان)              ۵-۱-۸)محاسبه ی maxعبارات خطی با n متغیر    (فایل جواب-۱۰۰تومان)        ۵-۲)مسائل محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها    (۲۰۰تومان)              ۵-۱-۴)محاسبه ی minوmaxمجموعnعدد تواندار              ۵-۱-۵)محاسبه یminمجموع (مربعات،مکعبات،عکس)nجمله    (فایل جواب-۵۰۰تومان)              ۵-۱-۶)محاسبه ی maxمجموع nجمله    (فایل جواب-۱۰۰تومان)    (فایل جواب-۱۰۰تومان)              ۵-۱-۷)محاسبه ی minمجموع مربعاتnمتغیراز معادله ی nمجهولی خطی    (فایل جواب-۱۰۰تومان)              ۵-۱-۸)محاسبه ی maxعبارات خطی با n متغیر    (فایل جواب-۱۰۰تومان)        ۵-۲)مسائل محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها    (۲۰۰تومان)

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.