نظریه اعداد

نظریه اعداد

نظریه اعداد

 ==

۱-تقسیم

                       ۱-۱)مقدمه وتعریف(قضیه ی الگوریتم تقسیم)   

                       ۱-۲)نکات مربوط به تقسیم  

i

۲- بخش پذیری وقضایای آن   

۳-بزرگترین مقسوم علیه مشترک(ب.م.م)

                      ۳-۱)مقدمه و تعریف    

                      ۳-۲)قضایای ب.م.م   

                      ۳-۳)قضیه ی بزو

                                            ۳-۳-۱)مقدمه ای بر قضیه ی بزو

                                            ۳-۳-۲)اثبات قضیه ی بزو و نکات مربوط به آن    

                      ۳-۴)الگوریتم اقلیدسی  

 

 ۴-کوچکترین مضرب مشترک(ک.م.م)

                       ۴-۱)مقدمه و تعریف(ک.م.م) 

                       ۴-۲)قضایا ونکات (ک.م.م) 

 

۵-قضیه اساسی حساب استدلال 

 

۶-اعداد اول

                       ۶-۱)تعریف اعداد اول

                       ۶-۲)قضایای اعداد اول

                       ۶-۳)تشخیص اول بودن یک عدد طبیعی

                       ۶-۴)توزیع اعداد اولی

                       ۶-۵)توابع مولد اعداد اول

                       ۶-۶)اعداد مرسن و فرما

                       ۶-۷)نکات اساسی اعداد اول

                                        ۶-۷-۱)تابع حساب اویلر

                                        ۶-۷-۲)مربع کامل یک عدد طبیعی

                                        ۶-۷-۳)مقسوم علیه های یک عدد

                                                            ۶-۷-۳-۱)تعداد مقسوم علیه های یک عدد طبیعی

                                                            ۶-۷-۳-۲)حاصل ضرب مقسوم علیه های مثبت یک عدد

                                                            ۶-۷-۳-۳)مجموع مقسوم علیه های  یک عدد صحیح

                                        ۶-۷-۴)تعداد حالات یک عدد طبیعی به حاصل ضرب دوعدد

                      ۶-۸)مسائل اعداد اول

۷-همنهشتی

                       ۷-۱)مقدمه وتعریف

                       ۷-۲)قضایای همنهشتی

                       ۷-۳)ویژگی وقوانین همنهشتی

                       ۷-۴)آزمون های بخش پذیری

                       ۷-۵)تعیین دو رقم سمت راست یک عدد

                       ۷-۶)تعیین رقم یکان یک عدد

                       ۷-۷)دسته ی کامل مانده ها

                       ۷-۸)قضیه ی اولر

                       ۷-۹)قضیه ی فرما

                     ۷-۱۰)قضیه ی ویلسون

                      ۷-۱۱)معادلات همنهشتی

 

۸-معادلات سیال(دیوفانتی)

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.