پیوستگی وناپیوستگی

پیوستگی وناپیوستگی

پیوستگی وناپیوستگی

=

۱-پیوستگی در یک نقطه
              ۱-۱)تعریف پیوستگی در یک نقطه
              ۱-۲) پیوستگی راست و چپ   
              ۱-۳) تعریف معادل برای پیوستگی
              ۱-۴) قضایای پیوستگی   

۲- پیوستگی روی یک بازه   

۳- پیوستگی بعضی توابع
                
               
             ۳-۳) پیوستگی تابع معکوس   

۴-ناپیوستگی در یک نقطه  

۵-پیوستگی و دنباله ها

۶- کاربردهای مهمی از پیوستگی

              ۶-۱)قضیه بولتزانو    
              ۶-۲) قضیه مقدار میانی   
              ۶-۳) قضیه مقدار نهایی
              ۶-۴) روش نصف کردن

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

تابع  را در نقطه  پیوسته گویند، هر گاه : یعنی مقدار تابع موجود و متناهی باشد. ( در  تعریف شده باشد ) موجود و متناهی باشد.حد تابع با مقدار تابع برابر باشد ،یعنیاگر یکی یا بیشتر ، از این سه شرط در برقرار نباشد ، تابع  در ناپیوسته ( منفصل ) نامیده می شود .با توجه به تعریف پیوستگی یعنی  می توانیم آن را با استفاده از تعریف حد به صورت زیر معرفی کنیم:حد تابع در  موجود و متناهی است، مقدار تابع در  معین است و حد تابع برابر مقدار تابع می باشد.چنین شکلی یک تصویری ازیک تابع پیوسته را نشان می دهد .تابع  را در نقطه  پیوسته گویند، هر گاه : یعنی مقدار تابع موجود و متناهی باشد. ( در  تعریف شده باشد ) موجود و متناهی باشد.حد تابع با مقدار تابع برابر باشد ،یعنیاگر یکی یا بیشتر ، از این سه شرط در برقرار نباشد ، تابع  در ناپیوسته ( منفصل ) نامیده می شود .با توجه به تعریف پیوستگی یعنی  می توانیم آن را با استفاده از تعریف حد به صورت زیر معرفی کنیم:حد تابع در  موجود و متناهی است، مقدار تابع در  معین است و حد تابع برابر مقدار تابع می باشد.چنین شکلی یک تصویری ازیک تابع پیوسته را نشان می دهد .تابع  را در نقطه  پیوسته گویند، هر گاه : یعنی مقدار تابع موجود و متناهی باشد. ( در  تعریف شده باشد ) موجود و متناهی باشد.حد تابع با مقدار تابع برابر باشد ،یعنیاگر یکی یا بیشتر ، از این سه شرط در برقرار نباشد ، تابع  در ناپیوسته ( منفصل ) نامیده می شود .با توجه به تعریف پیوستگی یعنی  می توانیم آن را با استفاده از تعریف حد به صورت زیر معرفی کنیم:حد تابع در  موجود و متناهی است، مقدار تابع در  معین است و حد تابع برابر مقدار تابع می باشد.چنین شکلی یک تصویری ازیک تابع پیوسته را نشان می دهد .

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.