تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب

 تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب

تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب

 

 

لطفا برای بهتر شدن محتوای فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب  تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب  تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب  تعریف پیشامد ،انواع پیشامد ،ساده، مرکب- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و انواع آن   ۲- پیشامد     ۲-۱) تعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، ….)     ۲-۲) اعمال جبری روی پیشامدها   ۳- احتمال   ۳-۱) مقدمه، تعریف احتمال     ۳-۲) مدل احتمال     ۳-۲-۱) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و شمارش پذیر   ۳-۲-۲) مدل احتمال یکنواخت     ۳-۲-۳) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته نامتناهی و شمارش پذیر    ۳-۲-۴) مدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش     ۳-۳) وزن یک نقطه از فضای نمونه            ۳-۴) قواعد احتمال  ۳-۵) احتمال شرطی ۳-۵-۱) مقدمه ، تعریف احتمال شرطی  ۳-۵-۲) قانون ضرب احتمال     ۳-۵-۳) پیشامدهای مستقل   ۳-۵-۴) قاعده احتمال کل ۳-۵-۵)قضیه بیز ۴- متغیر تصادفی    ۴-۱) مقدمه و تعریف -۲) متغیرهای تصادفی گسسته     ۴-۲-۱) تابع توزیع احتمال گسسته    ۴-۲-۲) تابع توزیع تجمعی همانطور که قبلاٌ اشاره شد ، آزمایش تصادفی ، آزمایشی است که نتیجه آن از قبل مشخص نباشد .به طور کلی اصطلاح احتمال مربوط بوقوع پیشامدهای تصادفی است .هر کدام از ما روزانه جملاتی از قبیل ، احتمالاٌ تیم  در مسابقه برنده می شود یا احتمالاٌ در این کار موفق می شوم یا شانس پیروزی کاندید  برابر  درصد است را به زبان می آوریم .اگر به جملات فوق توجه کنیم ، هر کدام از آنها نشان دهنده یک آزمایش تصادفی است و چون جواب آنها به طور قطع مشخص نیست ، بنابراین با حدس های شخصی و یا اطلاعاتی که از قبل در مورد اینگونه آزمایش ها داریم ، جملاتی نظیر آنچه ذکر شد را بیان می کنیم .احتمال به معنای شانس وقوع یک پیشامد در انجام یک آزمایش تصادفی است.احتمال ، تابعی است  از فضای نمونه، به داخل اعداد حقیقی ، یعنی :به عبارت دیگر

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.