۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق

2-7)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق

2-7)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق

 

 

لطفا برای بهتر شدن محتوای فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

 منبع:جادوی قلم

۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق۲-۷)محاسبه انتگرال توابع قدر مطلق ۱-مساحت،مستطیل های محاطی…..۱-مساحت،مستطیل های محاطی…..۱-مساحت،مستطیل های محاطی…..۱-مساحت،مستطیل های محاطی…..  ۱-مساحت، مستطیل های محاطی ، مستطیل های محیطی، مجموع پایین ریمان ، مجموع بالای ریمان۲-انتگرال معین ۱-۲) تعریف و قضایای مقدماتی انتگر ال یگانه ۲-۲) خواص وقضیای انتگرال معین۳- ۳-۹-۲) سطح بین دو منحنی وقتی متغیر مستقل  باشد۲) قضیه فشردگی و قضیه مقدار میانگین قضیه بنیادیحساب دیفرانسیل و انتگرال۱-۴-۲) اولین قضیه بنیادی    ۲-۴-۲) دومین قضیه بنیادی ۱-۵-۲) ویژگی انتقال۲-۵-۲) ویژ۳-۵-۲) انتگرال گیری از یک تابع متناوب      ۹-۲) محاسبه سطح گی فشردگی و کشید ۶-۲) محاسبه حد مجموع بعضی دنباله ها به کمک انتگرال گی      ۵-۵-۲) انتگرال گیری از توابع متقارن ۷-۲) محاسبه انتگرال ۸-۲) محاسبه انتگرال۲-۹-۲) مساحت بین نمودار  و محور  ها و دو خط  و جم حاصل از دوران یک سطح حول محور  ها ، حجم یک جسم دوار۵-۲) ویژگیهای دیگری از انتگرال معین۴-۵-۲) انتگرال گیری از توابع زوج وفرد تغییر متغیر در انتگرال نامعین حجم حاصل از دوران یک سطح حول محور  ها۱-۹-۲) مساحت بین نمودار و محور ها و دو خط  و حجم حاصل از دوران سطح بین دو منحنی حول محور  قاعده زنجیری در انتگرال نامعین انتگرال گیری جزء به جزءانتگرال گیری از دو جمله ای دیفرانسیلیها سطح بین دومنحنی وقتی متغیر مستقل  باشد محاسبه حجم تابع اولیه یا ضد مشتق و قضایای  اولیه۳) انتگرال گیری از توابع گویامحاسبه انتگرالهای به فرم انتگرال گیری از توابع غیر گویا (توابع اصم )  محاسبه طول منحنی  انتگرال نامعین محاسبه انتگرالهای به فرم انتگرال توابع مثلثاتی محاسبه انتگرال توابعی از سینوس یا کسینوس به صورت محاسبه انتگرال توابعی از سینوس یا کسینوس به صورت    ۰-۳)محاسبه انتگرال های جبری که با استفاده از انتگرال های مثلثاتی محاسبه می شود ۱۱-۳) رسم نمودار توابعی که جزء صحیح بر انتگرال تابع بیان شده است

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.