۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری

 5-2)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری

5-2)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری

 

 

لطفا برای بهتر شدن محتوای فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری عبارت جبری رابه ازای یک مقدار از متغیر یا مقادیری از متغیرها معین گویند، هرگاه به ازای آن مقدار یا مقادیر کلیه عملیات به کار رفته قابل انجام باشد، در غیر این صورت عبارت جبری نامعین است.۲-اقسام عبارات جبری(معین،نامعین،صحیح،گویا….) ۳-حوزه ی تعریف یک عبارت جبری  ۴-مقدار عددی یک عبارت جبری  ۵-یک جمله ای جبری  ۵-۱)تعریف یک جمله ای جبری،یک جمله ای های متشابه  ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری   ۵-۳) ضرب یا تقسیم یک جمله ای جبری در یک عدد-۴)ضرب دو یک جمله ای، تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای ۶-چند جمله ای ها  -۱)تعریف چند جمله ای، درجه ی یک چند جمله ای،مجموع ضرائب یک چند جمله ای انواع چند جمله ای(همگن،متقارن،زوج،فرد،استاندارد…)   -۳)چند جمله ای متحد با صفر   اعمال روی چند جمله ای ها-۴-۱)جمع چند جمله ای ها -۴-۲)ضرب یک عدد در یک چند جمله ای،قرینه ی یک چند جمله ای-۴-۳)تفریق چند جمله ای ها  -۴)ضرب چند جمله ای ها   -۵)تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای عبارت ریاضی که روی مجموعه اعداد بیان شده، عبارت جبری نامیده می شود. هر عبارت جبری مشتمل بر نمادها و حروف است که در واقع بیانگر اعدادند و شامل نشانه هایی مربوط به روابط و اعمالی است که باید  روی آن اعداد عمل شود.در هر عبارت جبری عددها و حرفهایی که جانگهدار اعدادی مشخص و معین باشند، مقادیر معلوم (پارامتر) و حرفهایی را که نشان دهنده اعداد غیر مشخص باشند، متغیرهای عبارت نامیده می شوند.یک عبارت جبری با متغیرهایش معین می شود و بر حسب تعداد متغیرها، آن را عبارت یک متغیری یا دو متغیری یا چند متغیری می نامند.

 

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.