حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان

حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان

حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان

منبع :جادوی قلم

حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان حسابان-ریاضیات سال سوم دبیرستان ابع چند ضابطه ایتعریف تابع چند ضابطه ای )تشخیص تابع بودن رابطه ی ریاضی چند ضابطه  رسم تابع چند ضابطه ای  تعریف تابع مرکبخواص و ویژگی های تابع مرکب  تابع ثابتتابعمنبع :مانیتعریف تابع علامت  )تعریف توابع زوج وفرد )تقارن در توابع زوج وفرد  خواص و ویژگی های توابع زوج وفرد توابع اکیدا یکنوا و یکنواتابع اکیدا صعودی  تابع اکیدا نزولی  تابع صعودی ونزولی  خواص و ویژگی های توابع اکیدا یکنوا ویکنوا   عریف تابع یک به یک و طرز نمایش آن  بررسی یک به یک بودن تابع چند ضابطه ای مقدمه و تعریف تابع معکوس   )طرز بدست آوردن معکوس تابع    خواص تابع و تابع معکوس    قضایای تابع و تابع معکوس   نقاط ثابت تابع و تابع معکوس   معکوس توابع قطعه قطعه یکنوا  تابع لگاریتمی ونمائی     ۱۴-۱)توابع مثلثاتی سینوس وآرک سینوس        ۱۴-۲)توابع مثلثاتی کسینوس وآرک کسینوس         ۱۴-۳)توابع مثلثاتی تانژانت وآرک تانژانت    ۱۴-۴)توابع مثلثاتی کتانژانت وآرک کتانژانت      ۱۴-۵)توابع مثلثاتی کسکانت وآرک کسکانت   ۱۴-۶)توابع مثلثاتی سکانت وآرک سکانت   (فایل جواب-۲۰۰ تومان)              ۱۵-۲)تناوب اساسی توابع مثلثاتی باتوان های زوج  فرد     (فایل جواب-۱۰۰ تومان)              ۱۵-۳)تناوب اساسی تابع خطی              ۱۵-۴) تناوب اساسی تابع متناوب مرکب     (فایل جواب-۵۰۰ تومان)              ۱۵-۵)تناوب اساسی قدر مطلق تابعf      (فایل جواب-۲۰۰ تومان)              ۱۵-۶)تناوب اساسی f+gوf-gوf.g     (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)             ۱۵-۷)تناوب اساسی تابع ثابت     (فایل جواب-۲۰۰ تومان)              ۱۵-۸)تناوب اساسی بعضی توابع جزء صحیح(براکت)             ۱۵-۹)تقارن و تناوب تابعf      (فایل جواب-۱۰۰ تومان)            ۱۵-۱۰)تناوب تابع fومشتق آن،یافتن مقادیر یک تابع متناوب     (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۱۶-تابع فاکتوریل     (فایل جواب-۱۰۰ تومان)۱۷-محاسبه (f(x ها            ۱۷-۱)دسته اول      (فایل جواب-۱۰۰۰ تومان)            ۱۷-۲)دسته دوم     (فایل جواب-۵۰۰ تومان)ویژگی های توابع زوج وفرد توابع اکیدا یکنوا و یکنواتابع اکیدا صعودی  تابع اکیدا نزولی  تابع صعودی ونزولی  خواص و ویژگی های توابع اکیدا یکنوا ویکنوا   عریف تابع یک به یک و طرز نمایش آن  بررسی یک به یک بودن تابع چند ضابطه ای مقدمه و تعریف تابع معکوس   )طرز بدست آوردن معکوس تابع    خواص تابع و تابع معکوس

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.