ریاضیات اول دبیرستان

ریاضیات اول دبیرستان

ریاضیات اول دبیرستان

=

ریاضیات اول دبیرستان ریاضیات اول دبیرستان ریاضیات اول دبیرستان

اعداد ونمادها اعدادطبیعی-صحیح-گویا-حقیقی-نمایش و تقریب های اعشاری مجموعه ها زیر مجموعه،اجتماع،اشتراک،تفاضل مجموعه،مشخص کردن مجموعهتوان رسانی وریشهگیریقواعد توان رسانی،توان صفر،توان منفی،نماد علمی، ریشه گیری،ضرب وتقسیم و جمع و تفریق رادیکالها چند جمله ای ها و اتحادهاقرینه و معکوس اعدادیک جمله ای ها،جمع وتفریق وضرب اعمال یک جمله ای هاو چند جمله ای ها،اتحاد ها، تجزیه هامعادلات درجه اول ومعادله ی خط معادله ،دستگاه مختصات،شیب،معادله خط،خط های عمود بر هم،دستگاه دو معادله دو مجهول نسبت های مثلثاتی تانژانت وسینوس و کسینوس زاویه،شیب خط،نسبت های مثلثاتی عبارت های گویا ساده کردن عبارت های گویا،تقسیم چند جمله ای ها،عبارت های رادیکالیمعادلات درجه دوم و حل آن ها روش آزمون وخطا،روش هندسی،روش تجزیه،روش خوارزمی،روش مربع کامل،فرمول کلی جواب های معادله درجه دوم نامعادلات درجه اول نامساوی،نامعادلات،روش حل نامعادلهاعداد ونمادها اعدادطبیعی-صحیح-گویا-حقیقی-نمایش و تقریب های اعشاری مجموعه ها زیر مجموعه،اجتماع،اشتراک،تفاضل مجموعه،مشخص کردن مجموعهتوان رسانی وریشهگیریقواعد توان رسانی،توان صفر،توان منفی،نماد علمی، ریشه گیری،ضرب وتقسیم و جمع و تفریق رادیکالها چند جمله ای ها و اتحادهاقرینه و معکوس اعدادیک جمله ای ها،جمع وتفریق وضرب اعمال یک جمله ای هاو چند جمله ای ها،اتحاد ها، تجزیه هامعادلات درجه اول ومعادله ی خط معادله ،دستگاه مختصات،شیب،معادله خط،خط های عمود بر هم،دستگاه دو معادله دو مجهول نسبت های مثلثاتی تانژانت وسینوس و کسینوس زاویه،شیب خط،نسبت های مثلثاتی عبارت های گویا ساده کردن عبارت های گویا،تقسیم چند جمله ای ها،عبارت های حادهاقرینه و معکوس اعدادیک جمله ای ها،جمع وتفریق وضرب اعمال یک جمله ای هاو چند جمله ای ها،اتحاد ها، تجزیه هامعادلات درجه اول ومعادله ی خط معادله ،دستگاه مختصات،شیب،معادله خط،خط های عمود بر هم،دستگاه دو معادله دو مجهول نسبت های مثلثاتی تانژانت وسینوس و کسینوس زاویه،شیب خط،نسبت های مثلثاتی عبارت های گویا ساده کردن عبارت های گویا،تقسیم چند جمله ای ها،عبارت های رادیکالیمعادلات درجه دوم و حل آن ها روش آزمون وخطا،روش هندسی،روش تجزیه،روشخوارزمی،روش مربع کامل،فرمول کلی جواب های معادله درج
 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.