ریاضیات سوم تجربی

ریاضیات سوم تجربی

ریاضیات سوم تجربی

منبع :جادوی قلم

یاضیات سوم تجربی ریاضیات سوم تجربی ریاضیات سوم تجربی ریاضیات سوم تجربی

 مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیدلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارو فصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصلدوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معاضیات ۳فصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصل دوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیدلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیفصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصل دوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معریاضیات ۳فصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصل دوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیفصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصل دوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معریاضیات ۳فصل اول مجموع جملات دنباله های حساب و هندسی،بسط دوجمله ای فصل دوم ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع،توابع زوج وفرد،تابع وارون،توابع متناوب،تابع جزءصحیح فصل سوماتحادهای مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنی،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنیادلات مثلثاتی،معادلات مثلثاتی،وارون توابع مثلثاتی فصل چهارم حد،حد راست وچپ،همسایگی،پیوستگی فصل پنجم آهنگ تغییرات ،مشتق توابع وارون ،خط مماس برمنحنی

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.