۱-تعریف اعداد گویا

۲-نمایش اعداد گویا

۳-اعمال روی اعداد گویا 

۴-وارون یک عدد

۵-نماد اعشاری در اعداد گویا 

۵-۱) مقدمه

۵-۲)انواع نماد اعشاری

۵-۲-۱)نماد اعشاری تحقیقی

۵-۲-۲)نماد اعشاری متناوب

۵-۲-۲-۱)نماد اعشاری متناوب ساده

۵-۲-۲-۲)نماد اعشاری متناوب مرکب

۶-نسبت

۶-۱)تعریف نسبت

۶-۲)تعریف درصد

۷-تناسب 

۷-۱)تعریف تناسب

۷-۲)انواع تناسب 

۷-۲-۱)تناسب مستقیم 

۷-۲-۲)تناسب معکوس

۷-۲-۳)تناسب مرکب

۷-۳)نکات تناسب

۷-۴)خواص تناسب

۸-مقایسه کسرها 

۸-۱)مقایسه کسرها با واحد 

۸-۲)مقایسه کسرها با یکدیگر 

۹-اعمال راجع به کسرها 

 ۹-۱)جمع کسرها

 ۹-۲)تفریق کسرها

 ۹-۳)ضرب کسرها

۹-۴)تقسیم کسرها

۱۰-ساده کردن کسرها 

۱۱-یافتن چند کسر بین دو کسر

۱۱-۱)هم مخرج کردن چند کسر 

۱۱-۲)طریقه پیدا کردن کسرهای بین دو کسر

۱۲-تفکیک کردن کسرها

اعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویااعداد گویادستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیدستگاه اعداد حقیقیاجتماع دو مجموعه اعداد گویا و اعداد اصم تشکیل مجموعه ای به نام مجموعه اعداد حقیقی را می دهد.مجموعه اعداد طبیعی یک مجموعه نامتناهی است که از سمت راست نامحدود(بی کران) است.مجموعه اعداد صحیح یک مجموعه نامتناهی است که از هر دو سمت نامحدود است . عدد صفر به عنوان مبداء   مقایسه نه مثبت است نه منفی.می خواهیم در باره دسته ای از اعداد طبیعی ، مطالبی را بیان کنیم که شاید بحث انگیز ترین و به نوعی جالبترین اعداد طبیعی هستند. اعدادی که تعدادشان بی نهایت است ولی تاکنون هیچ قاعده خاصی برای تولید آنها به دست نیامده است و حتی چگونگی توزیع آنها بین اعداد طبیعی ، مشخص نشده است.در این فصل می خواهیم تا یکی از اساسی ترین قضایای تئوری اعداد یعنی قضیه ای به نام قضیه بنیادی حساب را ثابت کنیم .ین قضیه بیانگر آن است که هر عدد طبیعی بزرگتر از ۱را می توان به صورت حاصلضرب اعداد اول نمایش داد، در واقع برطبق این قضیه ، نقش بنیادی اعداد اول آشکار می شود، چنانچه گوئی همه اعداد از اعداد اول بوجود آمده اند.در اصطلاح ریاضیدانان، اعداد اول بلوکهای ساختمانی اعداد می باشند و به همین دلیل این اعداد، آنان راشیفته خود کرده است.اعداد اول ،اعدادی هستند که آنها بر عدد  و خودشان قابل قسمت باشند ( این اعداد متعلق به اعداد طبیعی هستند).