کاربر عزیز:

فهرست درس بردار در صفحه در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- مقدمه

۲- تعریف بردار

۳- یافتن مختصات یک بردار که ابتدا و انتهایش مشخص باشد

۴- بردار مکان یک نقطه

۵- دو بردار موازی

۶-اندازه یک بردار

۷-ضرب یک عدد در یک بردار

۸- بردار یکانی یک محور

۹- قرینه یک بردار

۱۰- بردار صفر

۱۱-دو بردار مساوی

۱۲- جمع بردارها

۱۲-۱) مفهوم انتقال در جمع بردارها

۱۲-۲) جمع نظیر بردار

۱۲-۳) جمع دو بردار از نظر هندسی

۱۳- تجزیه یک بردار بر روی محورهای مختصات

۱۴- مختصات وسط یک پاره خط

۱۵- تفاضل دو بردار

          ۱۵-۱) تعریف

          ۱۵-۲) تفاضل دو بردار از نظر هندسی

۱۶- مختصات قرینه یک بردار

۱۷- قضایای بردارها

۱۸-اندازه تصویر یک بردار روی یک محور

۱۹-ضرب درونی دو بردار

۱۹-۱)تعریف ضرب درونی دو بردار

۱۹-۲)ویژگی های ضرب درونی دو بردار

۱۹-۳)ضرب درونی دو بردار به وسیله مختصات

۱۹-۴)اندازه مجموع و تفاضل دو بردار

۲۰-قرینه یک بردار نسبت به یک بردار