برد توابع حقیقی

 

 

۱-تعیین برد بعضی توابع به کمک دامنه توابع 

۲-تعیین برد بعضی توابع به کمک برخی از نامساوی های جبری ومثلثاتی 

۳-تعیین برد بعضی توابع به کمک تشکیل مربع کامل

۴-تعیین برد بعضی توابع با استفاده از فرمول های مثلثاتی

۵-تعیین برد بعضی  از توابع که در فاصله ای پیوسته و اکیدا یکنوا هسیتند

۶-تعیین بردبعضی از توابع به کمک جدول تغییرات  

۷-تعیین ماکزیمم و مینیموم بعضی عبارات مثلثاتی


برد توابع حقیقی برد توابع حقیقی برد توابع حقیقی برد توابع حقیقی برد توابع حقیقی برد توابع حقیقیتعیین برد بعضی توابع به کمک دامنه توابع تعیین برد بعضی توابع به کمک برخی از نامساوی های جبری ومثلثاتی تعیین برد بعضی توابع به کمک تشکیل مربع کامل تعیین برد بعضی توابع با استفاده از فرمول های مثلثاتی تعیین برد بعضی  از توابع که در فاصله ای پیوسته و اکیدا یکنوا هسیتند تعیین بردبعضی از توابع به کمک جدول تغییرات  تعیین ماکزیمم و مینیموم بعضی عبارات مثلثاتی  ۳-تعیین برد بعضی توابع به کمک تشکیل مربع کامل     -تعیین برد بعضی توابع با استفاده از فرمول های مثلثاتی۵-تعیین برد بعضی  از توابع که در فاصله ی پیوسته و اکیدا یکنوا  ۶-تعیین بردبعضی از توابع به کمک جدول تغییرات  ۷-تعیین برد بعضی توابع مثلثاتی     در حالتی که تابعبا قانون (ضابطه) خاصی مشخص شده باشد، پیدا کردن برد  از اهمیت خاصی برخوردار است.برای آنکه برد توابع را آسانتر تعیین کنیم، آنها را به چند دسته اساسی تقسیم کرده و روشهای مربوطه را برای هر دسته ارائه می دهیم. تعیین برد تابع به کمک دامنهدر تابع اگر بتوانیم را بر حسب  به صورت به دست آوریم تغییرات  یعنی دامنه همان برد تابع  می باشد.در این مرحله، برد بر اساس دامنه به دست می آید و بدیهی است هایی که به ازاء آنان مقدار  حقیقی است ، برد تابع را تشکیلمی دهند.در توابع کثیر الجمله ای که بزرگترین درجه فرد است، برد  است.در توابع رادیکالی با فرجه زوج رعایت شرط اولیه ضروری است.در توابع سهمی،با توجه به اینکه راس سهمی نقطه اکسترمم (نقاط یا) است،برد را به صورت زیر محاسبه می کنیم:در توابع هموگرافیک،برد به صورت زیر محاسبه می شود:برد توابع زیر را به دست آورید.