ترکیبیات-ابزارهای شمارشی

کاربر عزیز:

فهرست درس ترکیبیات(ابزارهای شمارشی) در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-اصل جمع، اصل ضرب

۲- جایگشت (تبدیلات)

۲-۱)تعریف جایگشتnشی متمایز
۲-۲)تعداد جایگشتn شی متمایز در یک ردیف (صف)       
۲-۳)تعداد جایگشتn شی متمایز در یک صف دایره ای   
۲-۴)جایگشت با اشیاء تکراری    
۲-۵)جایگشتr شی ازn شی 

۳- ترکیب

۳-۱)تعریف ترکیبr تاییn شی 
۳-۲)ترکیب هایr تاییn شی متمایز که شاملk شی خاص یا فاقدk شی خاص می باشند 
۳-۳)قضیه دو جمله ای 
۳-۴)توزیعn شی یکسان درr مکان متمایز که امکان خالی بودن بعضی مکان ها وجود داشته باشد
۳-۵)توزیع n شی یکسان درr مکان متمایزبه طوریکه درهرمکان حداقل k شی وجود داشته باشد 

۴-افراز    

۵- اصل شمول و عدم شمول

۵-۱)اصل شمول و عدم شمول برای دو مجموعه  
۵-۲)اصل شمول و عدم شمول برای سه مجموعه   
۵-۳)اصل شمول و عدم شمول برای nمجموعه    

۵-۴)کاربردهای اصل شمول

۵-۴-۱)تابع حسابی اوُیلر  
۵-۴-۲)تعداد توابع پوشا از یک مجموعه متناهی به مجموعه متناهی دیگر  
۵-۴-۳)مسئله عدم تطبیق  

 

ترکیبیات-ابزارهای شمارشی ترکیبیات-ابزارهای شمارشی ترکیبیات-ابزارهای شمارشی ترکیبیات-ابزارهای شمارشی ترکیبیات-ابزارهای شمارشیافراز  صل شمول و عدم شمول اصل شمول و عدم شمول برای دو مجموعه   اصل شمول و عدم شمول برای سه مجموعه   اصل شمول و عدم شمول برای nمجموعه    کاربردهای اصل شمول تابع حسابی اوُیلر  تعداد توابع پوشا از یک مجموعه متناهی به مجموعه متناهی دیگر  
مسئله عدم تطبیق  اصل جمع، اصل ضرب جایگشت (تبدیلات)تعریف جایگشتnشی متمایزتعداد جایگشتn شی متمایز در یک ردیف (صف)       
تعداد جایگشتn شی متمایز در یک صف دایره ای   جایگشت با اشیاء تکراری    جایگشتr شی ازn شی ترکیب تعریف ترکیبr تاییn شی 
ترکیب هایr تاییn شی متمایز که شاملk شی خاص یا فاقدk شی خاص می باشند قضیه دو جمله ای توزیعn شی یکسان درr مکان متمایز که امکان خالی بودن بعضی مکان ها وجود داشته باشدتوزیع n شی یکسان درr مکان متمایزبه طوریکه درهرمکان حداقل k شی وجود داشته باشد ابع حسابی اوُیلر  تعداد توابع پوشا از یک مجموعه متناهی به مجموعه متناهی دیگر  مسئله عدم تطبیق