کاربر عزیز:

فهرست درس تقارن جبری در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-مقدمه ای بر تقارنهای جبری

۲-تعریف تقارنهای جبری

۳- تعمیم مفهوم تقارن و ویژگیهای آن

۵-استفاده از تقارن در جبر مقدماتی

۵-۱)دستگاههای متقارن جبری

۵-۲) تجزیه عبارتهای متقارن

۵-۳) حل معادله های مثلثاتی با تقارن جبری

۶- عبارتهای متقارن منفی

۷-ضرایب نامعین