کاربر عزیز:

فهرست درس درخت در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-تعرف درخت
۲-قضایای درخت
۳-نکات درخت

۴-انواع درخت

۴-۱) درخت فراگیر
۴-۲) درخت های ریشه دار
۴-۳) درخت دودویی
۴-۴) درخت های عمومی

۵-جنگل