۱-تعرف درخت
۲-قضایای درخت
۳-نکات درخت

۴-انواع درخت

۴-۱) درخت فراگیر
۴-۲) درخت های ریشه دار
۴-۳) درخت دودویی
۴-۴) درخت های عمومی

۵-جنگل

 

گراف همبند  که فاقد دور باشد ، درخت T نامیده می شود .لازم به یادآوری است که گرافی همبند است که بین دو راس آن لا اقل ی مسیر وجود داشته باشد .گرافهای زیر درخت می باشند .گرافهای زیر درخت نمی باشند .گراف  درخت نمی باشد زیرا دارای دور  می باشد .گراف  درخت نمی باشد زیرا بین دو راس  مسیری وجود ندارد .رتبه مداری یک گرافمنظور از رتبه مداری گراف ، تعداد یالی است که باید حذف کرد تا گراف تبدیل به درخت شود .اگر گراف ساده و همبندی دارای p راس و q یال باشد ، رتبه مداری این گراف به صورت زیر محاسبه می شود .گراف همبند  که فاقد دور باشد ، درخت T نامیده می شود .لازم به یادآوری است که گرافی همبند است که بین دو راس آن لا اقل ی مسیر وجود داشته باشد .گرافهای زیر درخت می باشند .گرافهای زیر درخت نمی باشند .گراف  درخت نمی باشد زیرا دارای دور  می باشد .گراف  درخت نمی باشد زیرا بین دو راس  مسیری وجود ندارد .رتبه مداری یک گرافمنظور از رتبه مداری گراف ، تعداد یالی است که باید حذف کرد تا گراف تبدیل به درخت شود .اگر گراف ساده و همبندی دارای p راس و q یال باشد ، رتبه مداری این گراف به صورت زیر محاسبه می شود .