کاربر عزیز:

فهرست درس دستگاه مختصات فضایی در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- تعریف دستگاه مختصات فضایی

۲- مختصات نقطه و بردار در دستگاه مختصات فضایی

۳- بردارهای یکه یا واحد

۴- فاصله نقطه از محورها

۵- حاصل ضرب عدد حقیقی در یک بردار

۶- ضرب درونی دو بردار

۶-۱)تعریف ضرب درونی دو بردار

۶-۲)ویژگی های ضرب درونی دو بردار

۶-۳)ضرب درونی دو بردار به وسیله مختصات

۷- اندازه مجموع و تفاضل دو بردار

۸- محاسبه تصویر های قائم

۹-قرینه یک بردار نسبت به یک محور

۱۰- فاصله یک نقطه از خط گذرنده از دو نقطه دیگر

۱۱- نامساوی کوشی – شوارتز

۱۲- ضرب برونی دو بردار

۱۲-۱)تعریف ضرب برونی دو بردار

۱۲-۲) ویژگی های ضرب برونی دو بردار

۱۲-۳) ضرب برونی دو بردار به وسیله مختصات

۱۲-۴) روابط بین ضرب درونی و برونی دو بردار

۱۳- وضعیت دو بردار نسبت به هم

۱۴- حجم متوازی السطوح

۱۵- محاسبه حجم چهار وجهی ( هرم مثلث القاعده )

۱۶- ضرب سه گانه اسکالر

۱۷- ضرب سه گانه برداری ( ضرب مضاعف )

۱۸- فرمولهای تقسیم به نسبت