ماتریس-دترمینان

کاربر عزیز:

فهرست درس ماتریس ودترمینان در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

ماتریس-دترمینان

۱- تعریف ماتریس 
۲- جمع و تفریق دو ماتریس
۳- ضرب یک عدد حقیقی در ماتریس
۴- ضرب دو ماتریس

۴-۱) تعریف ضرب دو ماتریس
۴-۲)خواص ضرب ماتریس

۵- ماتریس های تعویض پذیر
۶- تساوی دو ماتریس
۷ – افراز ماتریسها
۸- ماتریس ترانهاده یا جابجا شده

۸-۱)تعریف

۸-۲)ویژگی های ماتریس ترانهاده

۸-۳)فرمول ماتریسی ضرب داخلی

۹- انواع ماتریسها

۹-۱) ماتریس قطری
۹-۲) ماتریس واحد( همانی)

۹-۳)ماتریس صفر

۹-۴)ماتریس اسکالر
۹-۵)ماتریس خود توان

۹-۶)ماتریس پوچ توان

۹-۷)ماتریس متقارن وپادمتنقارن

۹-۷-۱) ماتریس متقارن

۹-۷-۲)ماتریس پادمتقارن

۹-۷-۳)ویژگی های ماتریس متقارن وپادمتقارن

۹-۸)ماتریس متعامد
۹-۹)ماتریس پائین مثلثی

۹-۱۰)ماتریس بالا مثلثی

۱۰-اثر ماتریس
۱۱- دترمینان

۱۱-۱) تعریف دترمینان
۱۱-۲)ویژگیهای دترمینان

۱۱-۳)روشهای حل مسائل دترمینان

۱۱-۳-۱)دسته اول
۱۱-۳-۲)دسته دوم
۱۱-۳-۳)دسته سوم

۱۱-۴) نمایش مساحت یک مثلث و معادله خط توسط دترمینان
۱۱-۵)دترمینان حاصل ضرب ماتریسها
۱۱-۶)دترمینان کهاد و همساز و ماتریس همساز و ماتریس وابسته یا الحاقی

۱۲- ماتریس وارون (معکوس)

۱۲-۱) تعریف ماتریس وارون
۱۲-۲) شرط لازم و کافی برای وارون پذیری یک ماتریس
۱۲-۳) نکات مهم

۱۳-چند جمله ای ماتریسی
۱۴- دستگاههای معادلات خطی

۱۴-۱)مقدمه و تعریف

۱۴-۲)تعبیر هندسی معادلات ودستگاه ها

۱۴-۳)نمایش ماتریس دستگاه معادلات خطی

۱۴-۴) دستگاههای هم ارز ( قاعده حذفی گوس )
۱۴-۵) دستگاههای معادلات خطی و ماتریسها ( قاعده حذفی گوس- جردن )
۱۴-۶) حل و بحث دستگاههایی که تعداد معادلات و تعداد مجهولات برابر دارند
۱۴-۷) دستگاههای همگن
۱۴-۸)حل دستگاهها به روش ماتریس وارون یا معکوس
۱۴-۹) حل دستگاهها به روش دستور کرامر 

 

ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان ماتریس-دترمینان چند جمله ای ماتریسی  دستگاههای معادلات خطی مقدمه و تعریف تعبیر هندسی معادلات ودستگاه ها نمایش ماتریس دستگاه معادلات خطی دستگاههای هم ارز  قاعده حذفی گوسدستگاههای معادلات خطی و ماتریسها  قاعده حذفی گوس- جرد  حل و بحث دستگاههایی که تعداد معادلات و تعداد مجهولات برابر دارنددستگاههای همگن حل دستگاهها به روش ماتریس وارون یا معکوس حل دستگاهها به روش دستور کرامر   تعریف ماتریس(آرایه ای از اعداد)پیمان گردلو،جمع وتفریق ماتریس ها،خواص جمع ماتریس ها؛جمع وتفریق و ضرب ماتریس هاتعریف ماتریس(تبادل اطلاعات)پیمان گردلو،عملیات ماتریسی روی آرایه ها،جمع ماتریس،تفریق اتریسماتریس چیست؟پیمان گردلو،ماتریس از میم تا سین،ضرب عدد ثابت در ماتریس،ضرب عدد در ماتریس،اعمال روی ماتریسجبر خطی – ماتریس پیمان گردلو،ضرب اسکالر یک عدد در یک ماتریس