مجموعه

مجموعه

 

کاربر عزیز:

فهرست درس مجموعه در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

 

 

۱مقدمه
۲-روشهای مختلف معرفی مجموعه

۲-۱)نمایش تفضیلی
۲-۲)استفاده از علائم ریاضی 

۳چند مجموعه معروف

۴-انواع مجموعه

 ۴-۱)  تهی

۴-۲)  یکانی

۴-۳ )  متناهی ونامتناهی 

۴-۴)  مرجع

۵-زیر مجموعه

 ۵-۱)  تعریف

۵-۲)  خواص

۶مجموعه توانی 

۷-افراز 

۸-اعمال روی مجموعه ها

 ۸-۱)اجتماع

۸-۲)اشتراک

۸-۳)خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک  

۸-۴)متمم

۸-۴-۱) تعریف متمم

۸-۴-۲) قضایای متمم

                       ۸-۵)تفاضل

۸-۵-۱) تعریف تفاضل

۸-۵-۲) قضایای تفاضل

                        ۸-۶)تفاضل متقارن

۸-۶-۱) تعریف تفاضل متقارن

۸-۶-۲) قضایای تفاضل متقارن

۹-دو مجموعه  جدا از هم  

۹-۱) تعریف

۹-۲)قضایا

۹-۳)نکات

۱۰-دو مجموعه  معادل -هم ارز   

۱۱-تناظر یک به یک 

۱۲-نمودار ون   

۱۳-عدد اصلی

۱۳-۱) تعریف

۱۳-۲)فرمولها

۱۳-۳)نکات

۱۴معادلات در مجموعه  

 

 

متمم روشهای مختلف معرفی   نمایش تفضیلی    استفاده از علائم ر یاضی   تهی یکانی متناهی نامتناهی مرجع تعریف و خواص آنوانی یک   افراز ه اعمال اجتماع واشترا تعریف اجتماع واشتراک خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک متمم تعریف متمم قضایای تفاضل تعریف وقضایاتفاضل متقارن  قضایا مقدمه روشهای مختلف معرفی   نمایش تفضیلی  استفاده از علائم یاضی  تهی یکانی متناهی نامتناهی مرجع    و خواص آن  توانی   افراز یک اعمال اجتماع واشتراک  تعریف اجتماع واشتراک خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک متمم تعریف متمم و قضایای آن  تفاضل تعریف وقضایا تفاضل متقارن  تعریف و قضایا مقدمه

  روشهای مختلف    نمایش تفضیلی  استفاده از علائم ریاضی تهی،یکانی،متناهی،نامتناهی و خواص آن  توانی یک تومان افراز یک اعمال  اجتماع واشترا ک تعریف اجتماع واشتراک خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک متمم تعریف متمم و قضایای آن   تعریف وقضایا تفاضل متقارن  تعریف و قضایامقدمه روشهای مختلف معرفی   نمایش تفضیلی   استفاده از علائم یاضی انواع تهی یکانی متناهی نامتناهی مرجع   تعریف زیرو خواص افراز   اجتماع واشتراک  تعریف اجتماع واشتراک خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک    متمم و قضایای آن تفاضل متقارنتناظر یک به یک  نمودار ون   عدد اصلی تعریف تفاضل متقارن قضایای تفاضل متقارنتممنامتناهی مرجع و خواص افراز   اجتماع واشتراک  تعریف اجتماع واشتراک خواص مشترک بین اجتماع و اشتراک    متمم و قضایای آن تفاضل متقارن تناظر یک به یک  نمودار ون   عدد اصلی