کاربر عزیز:

فهرست درس محاسبه بعضی مجموع ها در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-محاسبه مجموع توانهای متشابه اعداد صحیح متوالی

۱-۱) محاسبه S برای k=1

۱-۲) محاسبه S برای k=2

۱-۳) محاسبه S درحالت کلی برای هر  k

۱-۴) محاسبه S برای k=3

۱-۵) محاسبه S برای k=4

۲-محاسبه بعضی مجموع ها به کمک فرمول کلی

۳-محاسبه بعضی مجموع ها با جمله ی عمومی (f(n+a)-f(n

۴-محاسبه بعضی مجموع ها با استفاده از مشتق و تابع اولیه

۵-مسائل

 

 
محاسبه مجموع توانی متشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.طرفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحلی ماسبه مجموع تومتشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.رفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحیمحاسبه بعضی مجموع ها با استفاده از مشتق و تابع اولیهمحاسبه مجموع توانی متشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.طرفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحلی ماسبه مجموع تومتشابه اوش اولدر حالت  مجموع  به مجموع  جمله متوالی از یک تصاعد حسابی تبدیل می شود که جمله اول  ، قدر نسبت آن  و تعداد جمله هایش  می باشد و بنابراین خواهیم داشت:ولی این مجموع را به دو طریقه زیر هم می توان به دست آورد.محاسبه مجموع توانهای متشابه عددهای صحیح متوالیمی خواهیم درباره مجموع  مطالعه کنیم و طریقه محاسبه آن را بررسی کنیم.رفین تساوی های فوق را با هم جمع می کنیم :اد صحیمحاسبه بعضی مجموع ها با استفاده از مشتق و تابع اولیه  محاسبه بعضی مجموعه ها