مسابقه شماره : 1

مسابقه ۱

 

مجذور یک عدد درست، به چهار رقم برابر ختم شده است.این چهار رقم را پیدا کنید.

 

فرم ارسال پاسخ مسابقه