مسابقه شماره : 2

مسابقه ۲

 

چه تعداد ترکیب های ۵۰۰ تایی از ۱۰۰۰ شی بر عدد ۷ بخش پذیر است؟

فرم ارسال پاسخ مسابقه