مسابقه شماره : 3

مسابقه ۳

 

کوچکترین عدد مجذور کاملی را پیدا کنید،که نمایش آن در دستگاه دهدهی،با ۶ رقم برابر ۲ آغاز شود.

فرم ارسال پاسخ مسابقه