کاربر عزیز:

فهرست درس گزاره سوری در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-گزاره نما

۲-انواع گزاره ها

۲-۱) گزاره های با سور عمومی

۲-۲) گزاره های با سور وجودی

۲-۳) گزاره های با سور صفر

۲-۴) گزاره های با سور وحد ت وجود

۲-۵) گزاره های دو سوری