چند جمله‌ ای جبری

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 62 مرتبه

تعریف چند جمله‌ای جبری

مجموع جبری چند یک جمله ای که همه آنها متشابه نباشند، یک چند جمله ای نامیده می شود.

چند جمله ای یک متغیر x را با Px یا Qx و چند جمله ای با چند متغیر ...,z,y,x را با Px,y,z,... یا Qx,y,z,... نشان می‌دهیم، مانند:

Px=4x57x4x2+1Px,y=x2y35xy2+2xy3

درجه یک چند جمله‌ای

درجه چند جمله‌ای عبارت است از درجه جمله‌ای از آن که نسبت به دیگر جملات آن بزرگ‌ترین درجه را داشته باشد.

تمرین

درجه چند جمله‌ای زیر را تعیین می‌کنیم:

4x5+5x2y3+3x3y42yx6

چند جمله‌ای فوق نسبت به متغیرهایش از درجه 7 است که همان درجه جمله 3x3y4 است.


هم‌چنین چند جمله‌ای فوق نسبت به x از درجه 5 و نسبت به y از درجه 4 است. 

دریافت مثال

مجموع ضرایب چند جمله‌ای

مجموع ضرایب چند جمله‌ای Px در وا قع با مقدار عددی آن به ازای x=1 که آن را با P1 نشان می‌دهیم برابر است.  

هم‌چنین مجموع ضرایب چند جمله‌ای Px,y,z,... برابر P1,1,1,... است.

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

چند جمله‌ای جبری

500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید